Sociologie cestovního ruchu

sociologie cestovního ruchu – s-gická disciplína z pomezí ekonomické sociologie, sociologie volného času a sociologie rekreace. Zabývá se sociokult. souvislostmi a ekon. předpoklady i efekty vnitřního i mezinár. cestovního ruchu, jeho evidencí a vyhodnocováním jeho přínosů pro společnost (včetně těch, jež mají nemateriální a mimoekon. charakter). S.c.r. zkoumá cestovní ruch jako specif. zdroj i nástroj akulturace, a to jak ve vztahu ke kontaktům odlišných kultur, spol. zřízení a společenství, tak ve vztahu ke kontaktům města a venkova, rozvinutých a nerozvinutých oblastí. Značná pozornost je věnována změně profesních aspirací obyv. v důsledku zvýšeného turismu, cestovnímu ruchu jako faktoru migrace, vystěhovalectví a nár. heterogenních sňatků, změně aspirací v oblasti práce, spotřeby i volného času. Problém je tradičně chápán jednostranně – jako impakt nových kulturních vzorů do turisticky exploatované lokality, má však vždy obě stránky (byť pociťované s různou naléhavostí). S.c.r. řeší zhruba tytéž problémy jako s-gie rekreace, ale zabývá se i tou částí cestovního ruchu, která nemá rekreativní charakter a neprobíhá v rámci volného času. Jde zvl. o tzv. kongresovou turistiku, lázeňské či jinak zdravotně podmíněné pobyty v rekreačních lokalitách, krátkodobé výměnné zájezdy, turistiku mládeže spojující práci s poznáním a cestováním apod. Důležitý aspekt výzkumu s.c.r. představují i utváření image určitých zemí, národů, kultur, obrazu nepřítele i přítele a ideol. a světonázorové komponenty cestovního ruchu. Vzhledem k specifikům práce v tomto sektoru tvoří důležitou součást s.c.r. profesiografické analýzy, příprava průvodců, předávání jazykových i konkrétně hist. a kult. informací turistům i problémy soc.-patologické. S.c.r. znamená prakticky totéž co sociologie turismu (turismus je mezinár. běžný termín pro vlastní turistiku i služby s ní spojené).

sociology of tourism sociologie du tourisme Soziologie des Reiseverkehrs sociologia del turismo

Literatura: Boyer, M.: Le tourisme. Paris 1972; Les Effets du tourisme sur la valeurs Socio-culturelles. Paris 1975; Expansion et formation touristique. Berne 1966; Forsten, J.: The Sociological Consequences of Tourism. International Journal of Comparative Sociology, 1964, č. 5; Lanquar, R.Raynonard, Y.: Le tourisme social. Paris 1976; Les Effets du tourisme sur les valeurs socio-culltures. Paris 1975; Przeclawski, K.: Socjologiczne problemy turystyki. Warszawa 1979.

Jiří Linhart