Dotazování počítačové

dotazování počítačové – soubor technik, které využívají počítač k dotazování v rámci terénního šetření a pro bezprostředně následující operace s daty. Zahrnují pořizování dat s využitím počítače (CADI), telefonní počítačové dotazování (CATI), osobní počítačové dotazování (CAPI) a počítačové dotazování elektronickou poštou (CAMl). CADI (Computer Assisted Data Input) je přenosem údajů od jejich zdroje do uspořádané podoby v paměti počítače. Tento způsob pořizování dat nahrazuje složitý a značně chybami zatížený postup klasického pořizování dat spojeného s jejich kódováním, děrováním, přezkoušením a čištěním. Snahou je jednak ušetřit administrativní práci, jednak zkrátit řetěz proměn, jimiž data procházejí, a tím snížit množství chyb, které dlouhý řetěz operací do dat vnáší. Hlavní zjednodušení spočívá v přímém vstupu dat klávesnicí do počítače nebo terminálu. Tento vstup je doplněn volitelně naprogramovanou kontrolou přípustných kódů pro jednotlivé znaky a jejich skupiny (baterie znaků). Vstup dat pomocí čtecích zařízení původně vyžadoval optické snímání záznamu na spec. štítcích. Tužkou bylo začerněno okénko symbolizující číselný kód nebo skupina okének symbolizující písmeno. Náročnější snímání napsaných číslic nebo písmen vyžadovalo jejich vyplnění černou tužkou předepsaným typem písma do spec. čtecího formuláře. Pro větší chybovost se od těchto zařízení upustilo. Nejnovější, a jistě ne poslední, způsob čtení vstupních dat snímacím zařízením je použití tzv. scanerů, tj. přídavných zařízení počítače vybavených programem pro rozpoznávání obrazců. Scaner snímá tištěné i psané písmo nebo grafiku a převádí je přímo do paměti počítače. Umožňuje využití nejrůznějších formátů vstupního formuláře. Scanery jsou buď ruční, snímající menší plochu, nebo celostránkové, snímající a přenášející graficky věrně celé obrazové strany (při použití vhodných programů bez chyb).

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) jako telefonní počítačové interview spojuje výhody rychlého telefonního spojení se snadností pořizování a kontroly dat počítačem. Dotazovací formulář je připravován textovým editorem. Program postihuje celý průběh dotazovací situace, všechny její varianty, filtry a kontroly. Tazatel jej používá tak, že usedne před počítač, vytočí telefonní číslo dotázaného, podle monitoru počítače klade otázky a klávesnicí počítače zaznamenává varianty odpovědí. Předem naprogramované kontroly nepřekročitelných min. a max. hodnot jednotlivých znaků i logické kontroly vazeb mezi hodnotami jednotlivých znaků umožňují upozornit na chybu v okamžiku, kdy ji ještě lze napravit kontrolní otázkou. Výsledný záznam splňuje ihned po skončení sběru dat podmínky kontrol. Navíc je tazatel programem veden i složitým bludištěm filtračních otázek, takže je možné použít daleko složitější dotazník než při klasickém dotazování. Nevýhoda CATI spočívá v nedostupnosti pro ty domácnosti, které nevlastní telefon.

CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) je osobní interview s pomocí přenosného počítače. Na rozdíl od CATI lze při něm zajistit reprezentativitu dotazovaného souboru osob a zachovává všechny výše uvedené výhody využití počítače. Tazatel navštíví dotázaného v bytě nebo kdekoli jinde a záznam rozhovoru provede na místě do přenosného kufříkového počítače (laptopu). Je-li systémem CAPI prováděn rozsáhlý výzkum, na němž spolupracuje mnoho tazatelů, musí být všichni vybaveni přenosnými počítači, což je poměrně nákladné, stejně jako programové vybavení pro tuto metodu sběru dat (např. programem BLAISE, vyvinutým v 80. l. v Nizozemí). Ale výsledky některých výzkumných akcí je třeba znát krátce po sběru dat, což umožňuje právě tento systém. Sebraná zkontrolovaná data mohou být tentýž den v podobě datové matice spolehlivě přenesena telefonem nebo elektronickou poštou do ústředí k centrálnímu zpracování a zákl. výsledky šetření mohou být při perfektní organizaci známy tentýž den nebo nejpozději následujícího dne.

CAMI (Computer Assisted Mailing Interviewing) neboli počítačové dotazování elektronickou poštou předpokládá vybavenost dotazovaných osob nebo institucí osobním počítačem a jejich zapojením do telefonní elektronické počítačové sítě. Zatím je možné využít tuto metodu pro dotazování spec. populace (např. manažerů větších firem, pracovníků výzk. ústavů, univerzit apod.). Dotazník s prosbou a pokyny pro jeho vyplnění lze zasílat elektronickou poštou a vyplněný vracet stejnou cestou. Metody d.p. mají kromě zřejmých výše jmenovaných výhod i jistá omezení. Nejsou vhodné pro situace s vysokou neurčitostí, pro zkoumání nových jevů, v nichž je adekvátnější použití nestandardizovaných výzk. technik.

computer assisted interviewing questionnement d'ordinateur Computerbefragung intervista computerizzata, con computer

Hynek Jeřábek