Ekonomika nerovnosti

ekonomika nerovnosti – podobor ekonomie, který často používá ekonometrické metody. Formulaci problémů lze najít samozřejmě u klasiků ekonomie, počátky e.n. však sahají do období po 1. svět. válce (E. Cannan, E. H. Dalton). Zásadní význam měly hist. a komparativní studie S. S. Kuznetse, intenzívněji se obor rozvíjí od 60. l. v souvislosti s formulací vládních programů pro potírání chudoby i v reflexi na s-gický výzkum sociální nerovnosti (sociální stratifikace). A. B. Atkinson shrnuje předmět e.n. do 3 otázek: jak jsou příjmy a majetek distribuovány, jak lze tyto rozdíly vysvětlit a jaký je vliv vládních opatření na přerozdělení příjmů. Empir. pozornost se např. zaměřuje na diferenciaci mezd, na vliv charakteristik pracovníků a trhu práce na jejich rozsah a pohyb, na formování příjmů domácností (income packaging) z různých zdrojů, na různé metody měření chudoby a srovnávání politik zaměřených na udržení příjmu, na „světovou distribuci“ příjmů apod. E.n. se dostává do blízkosti s-gie jednak řešením problémů nerovnosti, jednak využíváním individ. dat statist. šetření.

economics of inequality économie de l'inégalité Ökonomik der Ungleichheit economia delle disuguaglianze

Literatura: Atkinson, A. B.: The Economics of Inequality. London 1975; Rainwater, L.: The Income Packaging in Developed Countries. Cambridge 1980.

Jiří Večerník