Ekonomika tržní

ekonomika tržní – hosp. systém postavený na význ. úloze trhu, resp. na decentralizovaném plánování a řízení nár. hospodářství. E.t. vznikla ve spojení se soukromým vlastnictvím, tedy jako „kapitalistická“ e.t.. Ideově vychází z učení angl. liberalismu. Její strukturu tvoří relativně stabilní, určitým zákonitostem podléhající systém ekon. vztahů, principů ekon. chování a tržně ekon. institucí, které dohromady tvoří určitý ekon. řád. Základem tržního chování je tržní směna jako racionalizovaná, podle kritérií nákladů a užitku probíhající transakce, rovnováha mezi ekon. soutěží a tržní mocí (countervailing-power) a komunikativní tržní veřejnost. K institucím e.t. patří: 1. tržní instituce, jako je soukromé vlastnictví, svoboda podnikání a zaměstnání, individualistický výkonový princip; 2. právní instituce, jako je univerzalistický právní řád a smluvní svoboda; 3. často i politická instituce, jako tarifní autonomie a sociální stát. Čistá e.t. je pouze ideálním typem. Každá reálná e.t. je smíšeným ekon. systémem, v němž vedle tržní koordinace existuje i určitý typ administrativního zasahování (viz též ekonomika smíšená). Míra zasahování státu určuje konkrétní charakter e.t.. Určité formy státních intervencí charakterizují tzv. sociálně tržní ekonomiku. Ve spojení s převažujícím státním vlastnictvím se hovoří o „socialistické tržní ekonomice“, která byla cílem mnohých pokusů o reformu socialistického plánovaného hospodářství v Československu před r. 1989 a jinde.

market economy économie de marché Marktwirtschaft economia di mercato

Nataša Bayerová