Ekumenismus

ekumenismus – (z řec. oikúmené = obývaný svět, někdy též vesmír) – hnutí za sjednocení všech křesťanských církví, za vytvoření jednotné svět. křesťanské obce. Ekumenici se snaží navázat dialog se členy všech křesťanských církví, vymýtit náb. nesnášenlivost a ke konečnému řešení dojít metodou spolupráce. Iniciují např. ekumenické překlady Bible, na nichž se podílí vedle protestantských církví i katol. církev a které jsou všeobecně využitelné. Hist. v křesťanství až do poloviny 20. st. převládaly odstředivé síly, pak se objevuje opačný trend, akcentována je myšlenka návratu k jednotě z počátku křesťanství. Povědomost a touha po ní se ovšem vynořovala stále, v jakési „imperiální“ podobě byla přítomna již v byzantské koncepci a pak v papežském univerzalismu, který ztroskotal v době reformace. Soudobým projevem e. je vznik a činnost Světové rady církví, jež usiluje o vyšší účinnost působení křesťanské ideologie na nadstátní úrovni. Od r. 1949 se do ní zapojilo již 300 protestantských a pravoslavných církví, zastupujících více než 400 mil. občanů všech kontinentů, jako pozorovatel se účastní též katol. církev. Dnešní křesťanský e. se soustřeďuje na řešení globálních problémů, na otázky rasismu, (ne)rovnoprávnosti národů, menšin, pohlaví, na zachování míru. Obdobným procesem jako křesťanský e. prochází i buddhismus, judaismus a islám. V současné době existují i snahy o e. spojující křesťanská náboženství s vých. náboženstvími. Někdy je e. vykládán jako snaha katol. církve pohnout odštěpené protestantské denominace k návratu do svého lůna.

ecumenicalism oecuménisme Ökumenismus ecumenismo

Aleš Sekot