Exploze populační

exploze populační – (z lat. explodere = vybuchnout) – příliš rychlý početní růst obyv., obvykle spojovaný s nějakými zápornými jevy a obavami. Nejčastěji jde o přelidnění a nedostatek potravy a z toho vyplývající války a hladomory. E.p. je mimověd. termín, který není přesně vymezen. Svět. populační problémy vyplývají většinou z časového nesouladu demogr., ekon. a soc. vývoje. E.p. lze tedy chápat spíše relativně, jako neúměrně vysoký růst počtu obyv. vzhledem k ekon. a soc. možnostem, resp. životní úrovni dané společnosti. O e.p. se hovoří v souvislosti s rozvojovými zeměmi, kde vysoké úrovni porodnosti a snižování úmrtnosti neodpovídá rychlost ekon. růstu a vnější ekon. pomoc nemůže tuto diskrepanci překlenout. Roční přirozený přírůstek obyv. se v těchto zemích pohybuje kolem 3 %; při předpokladu exponenciálního růstu počtu obyv. dochází k tzv. katastrofickému efektu (při hodnotě přirozeného přírůstku 2 % se početní stav populace zdvojnásobí zhruba za 35 let, při 3,5 % přírůstku již za 20 let). Ekon. rozdíly mezi tzv. rozvojovými a vyspělými zeměmi narůstají, a proto je e.p. globálním problémem lidstva. E.p. se někdy nesprávně směšuje s pojmem demografická revoluce.

population explosion explosion démographique Populationsexplosion esplosione demografica

Literatura: Ehrlich, P. R.: The population Bomb. New York 1971; viz též demografie, politika natalitní.

Květa Kalibová