Focus-groups

focus-groups – čes. ohniskové skupiny (čes. překlad není vžitý) – menší uměle vytvořené skupiny, které se ve víceméně laboratorních podmínkách účastní soustředěného skup. interview, resp. skup. formy tzv. ohniskového interview (focus interview), orientovaného na určité téma (problém, výrobek apod.). Při průzkumech trhu a spotřebitelského chování bývá tato převážně kvalitativní technika spojena s předvedením výrobků, s testováním zájmu o různé varianty designu, se získáváním podnětů pro zaměření reklamní kampaně apod. Právě z tohoto pohledu je třeba sledovat a podrobně vyhodnocovat obsah komunikace. Nezřídka je sezení přítomen klient, který formou utajeného pozorování sleduje průběh a příp. dává pokyny vedoucímu diskuse. Ta se co nejpodrobněji zaznamenává (např. formou videozáznamu). Cílem této explorativní techniky je v prvé řadě co nejkonkrétnější a plastická deskripce, porozumění způsobu myšlení jednotlivých typů respondentů, získání nových podnětů a inspirací. U techniky f.-g. se objevuje i problém výběru zkoumaných osob. Může jít o poměrně reprezentativní průřezy populací, často ovšem homogenizované v rámci jednotlivých skupin (např. vytvoříme skupinu žen – vysokoškolaček). Respondenti bývají za účast na sezení honorováni. Efektivita soustředěného skup. posouzení stoupá tam, kde se podařít uvolnit atmosféru a podpořit spontaneitu projevu účastníků sezení. Lze využít prvky hraní rolí nebo brainstormingu. Technika f.-g. vyžaduje nejen kvalitní tech. zázemí, ale také vedoucí diskuse kvalifikované pro práci s malou soc. skupinou, samozřejmě vedle garance adekvátního výběru účastníků a přiměřeného rozsahu skupiny a počtu sezení. Nasazení uvedené techniky by mělo splňovat mezinár. standardy.

focus-groups focus-groups focus-Gruppen

Literatura: Wimmer,R. D.Dominick, J. R.: Mass Media Research. An Introduction. Belmont 1991; viz též interview ohniskové.

Jiří Buriánek