Fundamentalismus

fundamentalismus – (z lat. fundamentum = základ, hlavní věc) – v původním a obecně používaném významu zaměření uvnitř náboženství prosazující neměnnost dogmat, nepřipouštějící jejich novou interpretaci, trvající na původních rituálech, zvycích i na původním právu, na způsobech kontroly náb. života a na původním způsobu života vůbec. F. může mít podobu hnutí, které vzniká jako reakce na modernismus a liberalismus uvnitř příslušného náboženství, resp. církve, teologie. Název f. se začal používat v r. 1910 pro směr a hnutí am. protestantismu, který žádal upevnění víry v tradiční křesťanská dogmata a v neomylnost bible v duchu poreformační ortodoxie, kombinované s pozitivistickým chápáním objektivity. V r. 1919 bylo ve Philadelphii založeno Světové křesťanské fundamentalistické sdružení, jehož předsedou se stal vůdce hnutí W. B. Rayle. V 30. l. tato vlna f. opadla, ale k revitalizačním snahám došlo opět ve 40. l. a koncem 70. l. F. je ale dnes typický zejm. pro islám, kde přerůstá v polit. a státotvorné hnutí (viz fundamentalismus islámský). Pojem „politický fundamentalismus“ vznikl ale v jiné hist. souvislosti: jako název am. konzervativního hnutí 20. l. 20. st., které se stavělo proti darwinistickému výkladu geneze ve školách a hlásalo návrat k biblickému pojetí dějin. Událostí doby byl tzv. opičí soud v Daytonu ve státě Tennessee, v němž se jako vůdce hnutí angažoval význ. politik W. J. Bryan a který byl již ve své době charakterizován jako boj moderní liberální kultury proti bigotnosti a ingnorantství (G. M. Marsden, 1980). V 80. l. 20. st. se ujal pojem „globální fundamentalismus“, který je vztahován poněkud nepřesně ke všem variantám náb. a ideol. boje za návrat k původním dogmatům a způsobům života. Objevily se i komparativní s-gické výzkumy na toto téma (L. Caplan, 1987, B. B. Lawrence, 1989, aj.). Ze s-gického hlediska bývá f. chápán jako snaha o opětné získání autority tradiční „posvátnosti“ v každodenním i celospol., polit. životě (viz posvátné a profánní). Všechny formy f. nejsou s-gicky identifikovány jako antimodernistické, protože řada z nich podporuje selektivní využívání moderní techniky. Studium f. přináší možnosti analyzovat rozdíly jednotlivých kultur a testovat tak ideu kulturního relativismu.

fundamentalism fondamentalisme Fundamentalismus fondamentalismo

Literatura: Jeffrey, K. H.Shupe, A. eds.: Secularization and Fundamentalism Reccusidered. New York 1989; Marsden, G. M.: Fundamentalism and American Culture. New York 1980.

Alena Vodáková