Gramatika generativní

gramatika generativní – vznikla jako reakce na am. strukturální lingvistiku, podle níž hlavním úkolem jazykovědy je zkoumání distribuce jazykových prvků v konkrétním textovém souboru a na tomto základě stanovení jazykových jednotek a jejich klasifikace. Předmětem zkoumání g.g. není konkrétní jazykový text, ale psych. proces tvorby (generování) vět a řečových projevů vůbec. G.g. se přitom nesoustřeďuje na jejich obsah (sémantiku), ale na jejich formální, konstrukční vlastnosti. Vychází z premisy, že gramatiku, gramatická pravidla, resp. strukturu jazyka má ve svém povědomí dítě už od narození. Proto bývá g.g. chápána jako součást psycholingvistiky. „Generování“ se ale chápe i ve smyslu matem. a souvisí také se zaváděním modelování do jazykovědy. Pojem g.g. lze vidět i jako mechanismus, který z omezeného textového souboru na vstupu vytváří na výstupu nekonečný soubor vět. Za tvůrce g.g. je považován Noam Chomsky. V současnosti existuje několik verzí g.g., z nichž nejznámější je gramatika transformační.

generative grammar grammaire générative generative Grammatik grammatica generativa

Literatura: Chomsky, N.: (1979) Jazyk a zodpovednosť. Bratislava 1995; Chomsky, N.: (1957) Syntaktické struktury. Praha 1966; Chomsky, N.: Topics in the Theory of Generative Grammar. The Hague 1966.

Jiřina Hůrková