Gramatika transformační

gramatika transformační – typ gramatiky, v níž hlavní roli hrají pravidla odhalující hlubší vztahy mezi větami. G.t. navazuje na gramatiku generativní. Vznikla na počátku 50. l. a jejími tvůrci byli dva am. lingvisté: Zelling S. Harris a Noam Chomsky. V současnosti existuje několik verzí g.t., které se od sebe dost podstatně odlišují. Harris je tvůrcem tzv. negenerativní transformační gramatiky, podle níž transformační pravidla nemají přesně vyznačený směr působení. Transformují např. větné konstrukce aktivní na pasívní, záporné věty na kladné apod. Nejznámější verzí g.t. je ale tzv. gramatika transformačně generativní, která přímo navazuje na práce N. Chomského. Podle ní se při popisu jazyka vychází z omezeného souboru zákl. pravidel, pomocí nichž se generují zákl. abstraktní struktury (tzv. struktury hluboké nebo sémantické) a z nichž se pak pomocí transformačních pravidel tvoří aktuální, konkrétní věty. Pojem „transformace“ se chápe jako gramatické pravidlo, s jehož pomocí lze přetvářet a měnit jedny jazykové struktury na jiné. Takto pojem transformace zavedl do jazykovědy Harris. Rozlišování jazyka jako abstraktního soc. systému znaků a řeči jako konkrétní realizace těchto znaků v řečovém projevu zavedl do své transformačně generativní gramatiky N. Chomsky. Jde o dichotomii jazyková kompetencejazyková performance. První znamená zvládnutí jazykové normy v paměti příslušníků daného jazykového společenství, druhá realizaci jazykové normy v konkrétní řeči. Je to analogie dichotomie „langue – parole“, která je jedním ze stavebních kamenů klasické strukturální lingvistiky. Pojmy kompetence a performance byly převzaty a specifikovány kult. antropologií jako kulturní kompetence a kulturní performance (resp.sociokulturní performance).

transformational grammar grammaire transformationnelle Transformationsgrammatik grammatica trasformazionale

Literatura: Harris, Z. S.: Discourse Analysis. Language, 28, 1952, č. 1; Harris, Z. S.: Co-occurrence and Transformation in Linguistic Structure. Language, 33, 1957, č. 3; Chomsky, N.: Aspekte der Syntax-Theorie. Frankfurt am Main 1969.

Jiřina Hůrková