Hierarchie sociální

hierarchie sociální – množina vertikálně uspořádaných soc. statusů, vznikající proto, že ve všech nám známých společnostech se od sebe lidé liší připsaným statusem nebo získaným statusem a že tato odlišnost se soc. fixuje a stabilizuje. V podstatě je termín h.s. synonymem pro přesnější termín sociální stratifikace. Patří do velké skupiny s-gických metafor, které byly přejaty, v tomto případě ze středověké terminologie církevní (viz hierarchie církevní). Stanislaw Ossowski uvažuje o h.s. v souvislosti s analýzou třídní a soc. struktury a mluví také o hierarchii tříd, o třídním kontinuu a soc. a třídní gradaci. Pojem „hierarchie“ používá také Max Weber, který ji uvádí jako jednu ze specif. charakteristik byrokracie, vedle dělby práce, formalizovaných pravidel atd. Hierarchií se zde rozumí, že autorita je specifikovaně rozdělena podle řetězce příkazů a rozhodnutí shora dolů tak, že každý nadřízený odpovídá za specif. oblast činnosti, v níž má i příslušnou odpovědnost. Ještě specifičtěji figuruje pojem hierarchie v sociologii města, kde byl rozpracován pojem městská hierarchie (urban hierarchy): různá města v závislosti na své velikosti a struktuře a úrovni ekon. aktivit mohou poskytovat statky a služby jiným městům a současně býti na jiných městech v tomtéž ohledu závislá. Tak se utváří poměrně přesně popsatelná hierarchie měst.

social hierarchy hiérarchie sociale soziale Rangordnung gerarchia sociale

Literatura: Hess, B.Markson, E. W.Stein, P. J.: Sociology. New York 1992; Hawley, A.: Urban Society. New York 1982; Ossowski, S.: Struktura klasowa w spolecznej swiadomosci. Łódź 1957.

Miloslav Petrusek