Hyperempirismus dialektický

hyperempirismus dialektický – (z řec. hyper = nad, přes; empeiria = zkušenost) – fil. a metateor. východisko s-gického systému G. Gurvitche (jednoho z posledních velkých s-gických systémů typu klasických soustav 19. st.) a současně jeden z prvních novodobých pokusů o organické včlenění dialektiky do s-gie. Gurvitch vychází z předpokladu, že dialektika i empirismus, jež mají k sobě neobyčejně blízko, byly ve svém vývoji deformovány – dialektika byla „ochočena“ (termín C. Lévi-Strausse) a empirismus ztotožněn s afil. a ateor. postojem a redukován na rutinní empir. výzkum. Ačkoliv se Gurvitch vědomě inspiroval marxismem, odmítá spojení dialektiky s materialismem (k němuž prý u Marxe došlo vlastně jen neštastnou náhodou ve snaze odlišit se od hegelovského spiritualismu), odmítá rovněž existenci objektivní dialektiky v přírodě, v čemž je zajedno se J.-P. Sartrem. Dialektika je u Gurvitche určena především negativně, jako negace zákonů formální logiky a mumifikovaných pojmů a abstrakcí. Pozitivní rozvoj dialektiky je podle Gurvitche možný jen jejím oddogmatizováním, a to prostřednictvím zkušenosti, která předpokládá trvalé spojení a zprostředkování mezi bezprostředně daným a teor. konstruovaným. Výsledkem aplikace h.d. je Gurvitchova typologie tzv. hlubinných úrovní soc. reality, rozlišení mikros-gických typů skupin a globálních společností a zejm. pojetí tzv. celistvého, totálního sociálního jevu. Dial. myšlení se u Gurvitche projevuje i ve snaze vyložit vztah mezi determinismem a náhodností v soc. životě a mezi strukturotvorností spol. tříd a globálních společností a astrukturní povahou mikrosoc. fenoménů. Gurvitchův s-gický systém, který byl ve své době sice respektován, ale s výjimkou teor. trendu v mikrosociologii de facto neměl reálný vliv na vývoj moderní s-gie, se stal předmětem nového zájmu v souvislosti se vznikem a rozvojem radikální sociologie a pronikáním dialektiky do záp. s-gie.

dialectical hyperempiricism hyperempirisme dialectique dialektischer Hyperempirismus iperempirismo dialettico

Literatura: Gurvitch, G.: Dialectique et sociologie. Paris 1962.

Miloslav Petrusek