Infiltrace

infiltrace – (z lat. filtrare = pročistit, filtrovat, zesíleno předponou in = v, ve) – pojem, který má řadu významů v různých oborech, vždy se ale jedná o pronikání, prostupování něčeho něčím. V politologii jde o pronikání cizích idejí, myšlenek, názorů do oficiálních stanovisek, v s-gii o pronikání hodnot, vzorů, norem chování a jednání apod. do ustáleného řádu systému pospolitostí, do kolekt. vědomí. Pronikající narušuje pronikané, mění je, příp. destabilizuje. Při intenzivní a dlouhodobé i. může dojít k dominanci cizího vlivu, ke změně základů infiltrovaného systému. I. může být spontání i systematicky řízená. Pokusem o záměrnou, regulovanou i. je propagace a reklama, ale i proces výchovy má její rysy. Typem i. je akulturace. K bezděčné i. dochází při běžné mezilidské komunikaci na bázi racionální i citové. Proti i. si někdy jednotlivci i skupiny vytvářejí obranné mechanismy. Otevřené systémy jsou i. postižitelnější než systémy uzavřené, rigidní (viz otevřenost a uzavřenost postojová). I. může mít pozitivní i negativní důsledky v závislosti na charakteru přenášeného, na okamžité soc. situaci a na vývojovém stadiu infiltrovaného systému. I. skupiny může být zprostředkována, posílena nebo také „zablokována“ vůdčí, autoritativní osobností, u jednotlivce může tuto roli hrát referenční skupina.

infiltration infiltration Infiltration, Eindringen infiltrazione

Ferdinand Koudelka