KBCSg:Musil Jiří

Musil JiříKnižní bibliografii české sociologie

MUSIL, Jiří. Housing needs and policy in Great Britain and Czechoslovakia. 1st ed. Edinburgh and London: Oliver and Boyd, 1966. 140 s.
MUSIL, Jiří; PAZDEROVÁ, Miluše. Sociologické problémy asanačních čtvrtí. 1. vyd. Praha: Ústav normování ve stavebnictví, 1966. 204 s.
MUSIL, Jiří; KOTAČKA, Lubomír; HRUBÁ, Květa. Průmyslové město v názorech jeho obyvatel: sociologická anketa v Ostravě. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1967. 105 s.
MUSIL, Jiří. Sociologie soudobého města. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967. 320 s.
MUSIL, Jiří. Sociologie bydlení. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 303 s.
MUSIL, Jiří (ed.). Sociologické stránky urbanizace a společenské výhody a nevýhody různých typů měst: přílohy k závěrečné zprávě úkolu. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1973. 64 s.
MUSIL, Jiří (ed.). Otázky urbanizace: sborník výzkumných prací kabinetu sociologie. Sv. 1. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1976. 161 s.
MUSIL, Jiří. Urbanizace v socialistických zemích. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977. 360 s.
MUSIL, Jiří. Sociologie pro architekty a urbanisty. I. díl. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1982. 146 s.
MUSIL, Jiří. Problémy osídlení a migrace: sborník referátů semináře pořádaného sekcí sociologie města Československé sociologické společnosti při ČSAV a odbornou skupinou pro rozmístění obyvatelstva a migraci Československé demografické společnosti při ČSAV, Praha 1983. Praha: Čs. sociologická společnost při ČSAV, 1984. 130 s.
MUSIL, Jiří. Lidé a sídliště. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985. 333 s.
MUSIL, Jiří; RYŠAVÝ, Zdeněk; VELÍŠKOVÁ, Libuše. Dlouhodobý vývoj aglomerací v ČSR. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1985. 146 s.
RYŠAVÝ, Zdeněk; MUSIL, Jiří. Komplexní zhodnocení poválečné sídlištní výstavby v ČSR Nové obytné soubory v ČSR 1946-1970: rozbor skladby a polohy nových sídlišť ve světle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1970 a typologie nových sídlišť. 2. sv., Tabulky a grafy. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1980. 63 s.
HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. 1. vyd. Praha: Paseka, 2002. 352 s. ISBN 80-7185-409-3.
MUSIL, Jiří aj. Pojetí sociální soudržnosti v soudobé sociologii a politologii. Praha: CESES, 2004. 82 s.
MUSIL, Jiří. Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti. Praha: CESES UK FSV, 2008. 54 s.
MUSIL, Jiří; ILLNER, Michal. Dlouhodobé směry vývoje hlavního města Prahy z hlediska sociálně ekonomického, kulturního a geopolitického. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1992. 48 s.
MUSIL, Jiří; PETRUSEK, Miloslav (eds.). The view from Prague: thoughts on cooperation and integration. Prague: Sociologické nakladatelství, 1997. 180 s. ISBN 80-85850-44-3.
MUSIL, Jiří; MÜLLER, Jan. Vnitřní periferie České republiky, sociální soudržnost a sociální vyloučení. 1. vyd. Praha: CESES FSV UK, 2006. 52 s.
POTŮČEK, Martin; MUSIL, Jiří; MAŠKOVÁ, Miroslava (eds.). Strategické volby pro českou společnost: teoretická východiska. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 375 s. ISBN 978-80-86429-86-1.