Kariéra

kariéra – (z fr. carriere = povolání, dráha) – individ. sociální mobilita v profesi nebo ve společnosti vůbec. V klasickém smyslu jde o postup směrem k vyššímu statusu, vyššímu soc. postavení spojenému s vyšší prestiží, vyšším podílem na moci a vyšší úrovní příjmů. V novější literatuře je k. často používána jako synonymum profesní dráhy jedince bez ohledu na vzestupnou či sestupnou linii, shrnutí jeho vývoje od startu k danému okamžiku. Pozornost je věnována spol. faktorům ovlivňujícím kariérový postup: rodině (původní i vlastní, její velikosti, resp. počtu dětí, profesionální dráze manželského partnera apod.) i širšímu soc. kontextu, do nějž patří zejm. dostupnost vzdělání a rozvinutost systému pracovních příležitostí, resp. „otevřenost“ mobilitních šancí, ale také změny celého soc. makrosystému. V běžném jazyce bývá k. nazýván (s pejorativním přídechem) výsledek snahy jedince dosáhnout za každou cenu (bez ohledu na etické konsekvence) vyššího soc.-profesního statusu. V této souvislosti se hovoří o kariérismu. Ale možnost rychlého kariérového vzestupu může obecně působit jako pracovní motivace a může být účinným nástrojem managementu. K. se zabývá zejm. s-gie práce. Specif. k. je polit. k., pro niž je typická možnost rychlého vystřídání vzestupné a sestupné linie a která patří mezi témata s-gie politiky. Pojem k. se ale používá i při studiu deviantního chování (viz deviace sociální), např. k pojmenování postupu drogové závislosti, který je členěn do 3 fází: učení technice, dosažení efektu, růstu potěšení z efektu (H. S. Becker, 1963).

career carrière Karriere carriera

Literatura: Bauman, Z.: (1965) Kariéra. Praha 1967; Hall, R.: Occupations and the Social Structure. Englewood Cliffs, N.J. 1969.

Tomáš Novák
Věra Capponi