Kolektivita

kolektivita – velmi obecný pojem používaný výhradně v anglosaské a fr. s-gii pro označení jakéhokoliv seskupení osob. Pojem k. je tak nadřazen pojmům společenská skupina, vrstva, třída, dav, ale i sociální agregát, statist. skupina atd. Většinou se funkčně používá v kontextu analýzy tzv. kolektivního chování, kde je k. míněn dav, publikum, veřejnost, ale i skupina včetně malé, dobře strukturované skupiny. Ačkoliv v čes. pojmosloví nebyl pojem k. zatím příliš akceptován, zdá se být vhodný, protože je věcně funkční a opodstatněný.

collectivity collectivité Kollektivität collettività

Miloslav Petrusek