Kontext extrasomatický

kontext extrasomatický – (z lat. contextus = souvislý; extra = mimo, zvláštní, řec. soma = tělo) – pojem, který zavedl do spol. věd L. A. White a který označuje vzájemné vztahy tzv. symbolátů, které jsou specif. vrstvou reality vznikající ze schopnosti lidí vytvářet symboly. Podle Whitea je možné posuzovat kult. jevy v různých kontextech. Studiem jejich vztahu k lidskému organismu, tj. somatickým kontextem, se zabývá především psychologie. Symboláty a k.e., tj. kulturou, se zabývá kulturologie. Výzkumem kultury jako určité autonomní sféry navázal White na A. L. Kroebera, podle kterého kultura, ačkoli existuje prostřednictvím člověka nebo mezi lidmi, má svou vlastní existenci. Pojem k.e. je blízký Kroeberovu termínu superorganismus.

extrasomatic context contexte extra-somatique extrasomatischer Kontext contesto extrasomatico

Literatura: White, A. L.: The Concept of Cultural Systems. A Key to Understanding Tribes and Nations. New York 1975; White, A. L.: The Science of Culture. New York 1949.

Václav Soukup
Jiří Linhart