Konvergence kulturní

konvergence kulturní – (z lat. convergentia = sbíhavost) – pojem sloužící k označení typu kulturní změny, pro kterou je charakteristické sbližování a nárůst podobnosti kulturních prvků a kulturních komplexů ve vzájemně izolovaných a původně odlišných sociokulturních systémech. Není správné interpretovat k.k. jako důsledek kulturních kontaktů, akulturace, nebo ji zaměňovat s kulturním paralelismem, tj. s analogickým, vzájemně nezávislým a souběžným kult. vývojem několika společností. K vysvětlení distinkce mezi k.k. a kult. paralelismem přispěl R. H. Lowie, který vývoj kultur probíhající od různorodosti forem ke stále větší kult. homogenitě označil za „konvergentní evoluci“, zatímco souběžný vývoj různých kultur, jenž má v důsledku stálého působení obdobných podmínek jak ve výchozím, tak v cílovém bodě analogický charakter, nazval paralelní evolucí. K dalšímu rozpracování teorie k.k. výrazně přispěl A. A. Goldenweiser, který se pokusil vysvětlit zákonitosti k.k. prostřednictvím tzv. „principu omezených možností kulturního vývoje“. Podle Goldenweisera přestože se každá kultura vyvíjí v různých časoprostorových sovislostech, skládá se jen z omezeného počtu kult. prvků, jejich možných kombinací a pravidel transformace, což ve svých důsledcích vede k tomu, že se podstatně zmenšuje množství variantních řešení a rozdílností a zvyšuje se pravděpodobnost k.k. V současné am. antropologii navázaly na koncepci k.k. zejm. neoevolucionismus a kulturní ekologie. J. H. Steward, M. D. Sahlins a E. R. Service empir. testují hypotézu, že k.k. vzniká jako důsledek kult. adaptace na podobné podmíky. Podobným způsobem rozvíjí teorii k.k. také představitel kulturního materialismu M. Harris, podle jehož názoru podobné technologie aplikované v podobném prostředí vedou k vytváření podobného uspořádání výroby a distribuce, což ve svých důsledcích vede k vytváření podobných soc. seskupení, která ospravedlňují a koordinují svoji činnost pomocí podobných systémů hodnot a víry.

cultural convergence convergence culturelle kulturelle Konvergenz, kulturelle Annaherung convergenza culturale

Literatura: Goldenweiser, A. A.: The Principle of Limited Possibilities in the Development of Culture. Journal of American Folklore, l9l3; Harris, M.: The Rise of Anthropological Theory. A History of Theories of Culture. New York 1968.

Václav Soukup