Kult předků

kult předků – jeden z kultů typických pro přírodní národy, který vychází z animismu, v němž duchové předků hrají významnou roli, mnohdy mytologicky podloženou, a zároveň vyjadřuje ve vztahu živých k mrtvým kontinuitu existence soc. skupin, počínaje rodinou a konče státními útvary. I když je k.p. charakteristický především pro myšlení přír. národů a pro některé náb. systémy starověkých a středověkých civilizací, ve své podstatě se promítá do všech náb. představ a ve zvykové podobě i do života současné společnosti (viz pohřební obřady, svátek mrtvých apod.). K.p. vychází z dichotomie života a smrti a tomu odpovídajícího rozdělení světa na svět živých a mrtvých. Je založen na víře, že člověk po smrti odchází do země mrtvých. Nejprve musí ale opustit svět živých. Tomuto přechodu je věnována řada obřadů, bez kterých by duše mrtvého nemohla opustit svět živých. Aby mrtvý v novém světě nestrádal, dávají se do hrobů cenné předměty, jídlo, pití, osobní věci. U některých národů jsou se zemřelými pochovávána i zvířata, příp. i sluhové, otroci či manželky. V Číně byli mrtví panovníci pochováváni se sochami svých úředníků, sluhů, konkubín, dokonce i s vozataji a s celou armádou (např. pohřební výbava vládce Čchin Š-chuanga). Vztah mezi živými a mrtvými je vyjádřen systémem obřadů, které se obvykle periodicky opakují. Jejich účelem je naklonit si duchy zemřelých, aby byli ochotni pomoci živým. Většinou to neznamená, že by se jim připisoval vliv na chod věcí ve světě živých, ale že mohou působit prostřednictvím bohů (či Boha). Tato blízkost duchů předků k bohům a jejich role média je velmi důležitá, neboť na sebe obvykle váží celou řadu pravidel, povinností, zákazů a pověr v soc. životě žijících. Kontinuitu existence soc. skupin vyjadřují tyto obřady, ať už se obracejí na mytické předky nebo na nedávno zemřelé. K zosobnění předků mohou sloužit jednoduché předměty, jakými jsou např. australské čuringy, obřadní masky a sochy, ale i celé panteony (např. Sál předků v Karnaku, kde byly uloženy sochy zemřelých faraonů, které se nosily při zvláštních obřadech). Konání a organizace těchto obřadů navazuje na pravidla příbuzenství, která vyjadřují i základní relace, jež existují mezi živými a mrtvými příbuznými.

cult of ancestors culte des ancêtres Ahnenkult culto degli antenati

Zdeněk Justoň