Kultura archeologická

kultura archeologická – geogr. uzavřený komplex archeologických pramenů zahrnující soubor artefaktů, ekofaktů a přír. předmětů, které obsahují informace o zkoumaném hist. období a reprezentují určitou hist. pospolitost. Na rozdíl od etnické kultury, která je spjata s artefakty, sociokulturními regulativy a idejemi konkrétního etnika, k.a. je obvykle etnicky neurčitelná a nemůže proto být a priori považována za etnickou, hosp. nebo spol. jednotku. Názvy jednotlivých k.a. vznikaly od 19. st. na základě dohody podle různých kritérií, jako je místo naleziště, typický tvar artefaktů, výzdoba nádob apod. V současné době archeologové při rekonstrukci k.a. využívají vedle tradičních metod a technik výzkumu i přístupy antropologie, etnografie, sémiotiky, kybernetiky aj., což vede ke vzniku nových mezioborových oblastí, jakými jsou např. etnoarcheologie a experimentální archeologie.

archaeological culture culture archéologique archeologische Kultur cultura archeologica

Literatura: Clarke, D. L.: Analytical Archaeology. London 1968; Malina, J.: Archeologie včera a dnes. Brno l98l; Novotný, B. a kol.: Encyklopédia archeológie. Bratislava 1986.

Václav Soukup