Laboretismus

laboretismus – (z lat. labor = práce; řec. éthos = mrav) – též laborismus, reformistická koncepce, která vznikla kolem r. 1926 v Československu pod silným vlivem technokratismu, koncepcí soc. managementu a teorií třídního smíru. Hlavním propagátorem l. byl V. Verunáč, z význ. sociologů se k němu hlásili J. Mertl a O. Machotka, jinak např. pedagog a psycholog V. Příhoda. Pod l. zahrnovali jeho přívrženci i řadu zahraničních autorů a spojovali s ním i různorodé reformy, např. New Deal a zkušenosti ze social. výstavby v SSSR. L. sám sebe interetoval jako ideové, v běžném slova smyslu nepolit. hnutí opírající se o zásady věd. organizace práce, o tech. myšlení a etické pojetí práce, usilující o kooperaci všech domácích i zahraničních soc. a hosp. význ. sil. Hlásil se k evoluční koncepci soc. změny, označující své stanovisko jako tech.-etický progresivismus. Usiloval o propojení reformistického socialismu s myšlenkami ekon. neoliberalismu a solidarismu nejrůznějšího zaměření. L. vycházel z krize ekon. liberalismu a požadoval aktivní účast státu v řízení soc. a ekon. rozvoje. Laboretisté byli stoupenci hosp. dirigismu. Požadovali celostátní plánování, kontrolu provádění plánu, organizaci psychotech. zkoušek a výběru podle schopností a talentu, řízení migrace obyv., účelné plánování osídlení, posílení zdravotní a výchovné péče (rozvoj školství) i reformu polit. života směřující k zvýšení úlohy centrální moci, omezení vlivu stranictví a zvýraznění funkcí hlavy státu. L. byl ideovou koncepcí sjednocující roztroušené pokusy o prosazení sociotechniky, psychotechniky, soc. plánování, věd. řízení do života společnosti. L. přijala za svůj program intelektuálská Akce demokratické spolupráce, jejíž objektivní vliv nebyl příliš výrazný, byť jednotlivé momenty l. zahrnul E. Beneš do ideol. programu „Hradu“.

Labouretisme laborisme Laboretismus

Literatura: Beneš, E.: O smyslu a významu moderní techniky. Brno 1937; Machotka, O.: Laboretismus z hlediska sociologického. In: Parlament. Praha, Vyškov 1930; Verunáč, V. ed.: Laboretismus. Praha 1934.

Jiří Linhart