Lingvistika

lingvistika – (z fr. linguistique, to z lat. lingua = jazyk) – též jazykověda – věda o jazyce, resp. věda, pro niž je jazyk hlavním předmětem bádání. Jazykem se totiž zabývají i jiné vědní disciplíny, např. logika, filozofie, psychologie aj. Zájem vědců o jazyk se objevuje ve velmi dávných dobách (např. v Indii poloviny 1. tisíciletí př. Kr). K prudkému rozvoji l. dochází na přelomu 18. a 19. st. Do konce 19. st. byly předmětem lingvistického výzkumu hlavně otázky vývoje jazyka. Cílem hist.komparativní metody byla rekonstrukce původního jazyka (prajazyka), ze kterého se podle tehdy převládajícího názoru vyvinuly jednotlivé jazyky. Předmětem studia tohoto typu byla především (ale nejen) skupina indoevrop. jazyků. Od začátku 20. st. se zájem l. stále více soustřeďuje na současný stav jazyků, na problematiku výstavby jazykového systému ve všech jeho plánech (zvukovém, mluvnickém, lexikálním, syntaktickém) a na fungování jazykového systému. Za revol. změnu v lingvistickém zkoumání se považuje nástup strukturální lingvistiky ve 20. l. 20. st. Z této báze se odvinuly relativně samostatné lingvistické subdisciplíny, především fonetika a fonologie. Relativně se osamostatnila i sémantika, sémiotika a sémiologie, které přerostly i ve studium neverbální komunikace. L. zkoumá také soc. podmíněnost jazykových jevů, úlohu jazyka v mezilidské komunikaci, jeho vliv na utváření osobnosti člověka. V těchto oblastech se vytvářejí hraniční obory, jako je psycholingvistika, sociolingvistika, etnolingvistika, matem. lingvistika, ale i jazyková pragmatika, jazykové plánování aj. Moderní l. inspirovala tzv. obecnou sémantiku, lingvistickou antropologii a tzv. interpretativní sociologii.

linguistics linguistique Linguistik linguistica

Literatura: Greenberg, J. H.: New Invitation to Linguistics. New York 1977; Lyons, J.: Language and Linguistics: An Introduction. Cambridge, Mass. 1981; Newmeyer, F. J.: Linguistics Theory in America. New York 1980; Robins, R. H.: A Short History of Linguistics. Bloomington 1968; Sampson, G.: School of Linguistics. Stanford., Cal. 1980.

Jiřina Hůrková