Sémiologie

sémiologie – (z řec. semeion = znak) – věda o znakových systémech, pro jejíž označení se někdy prakticky synonymicky používá pojem sémiotika, oba pojmy mají ale poněkud odlišnou historii. Termín s. zavedl F. de Saussure pro tehdy ještě neexistující označení věd. disciplíny, kterou vymezil studiem života znaků uvnitř lidské společnosti. Mezi tyto znaky zařadil písmo, abecedu neslyšících, pozdravy, dopravní značky, signály apod. Protože také jazyk je systémem znaků, měla by jazykověda podle Saussura být součástí s. Sémiologický výzkum se začal rozvíjet poměrně pozdě a dodnes nejsou přesně vymezeny jeho oblasti. Kromě jazyka a mimojazykových signalizačních kódů se do něj nejčastěji zahrnují takové formy spol. komunikace, jako obřady, rituály, mýty, ideologie oděvy, estetické kódy (literatura, výtvarné umění). Někteří badatelé vylučují ze s. vědu o jazyce a definují s. jako vědu o znakových systémech mimojazykových. V obou pojetích mají sémiologické výzkumy značný význam pro s-gii a soc. a kult. antropologii. Hovoří se o socio-sémiologickém (či socio-sémiotickém) výzkumu, do nějž se řadí např. studie Ervinga Goffmana o interakci „face to face“, zkoumání mýtů am. Indiánů C. Léviho-Strausse atd. V tomto pojetí s. úzce souvisí s tzv. obecnou sémantikou, která je ale spíše fil. a s-gickou disciplínou.

semiology sémiologie Semiologie semiologia

Literatura: Goffman, E.: Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York 1974; Saussure, F. de: Kurs obecné lingvistiky. Praha 1989.

Jiřina Hůrková