Makrostruktura a mikrostruktura sociální

makrostruktura a mikrostruktura sociální – vzájemně protikladné pojmy, nejčastěji používané pro rozlišení analýz sociální struktury lišících se velikostí analyzovaných či strukturu určujících jednotek. Jsou-li analyzovány interakce, vzájemné vtahy mezi individui a malými soc. skupinami, hovoří se o soc. mikrostruktuře. Jejími prvky jsou tedy jednotlivci a vztahy mezi nimi. Zabývá-li se analýza vztahy mezi společenskými skupinami nebo uskupeními, např. mezi polit. stranami, dobrovolnými spolky, klikami a spol. třídami, hovoří se o soc. makrostruktuře. Soc. makrostruktura se vztahuje k institucionální struktuře a jejími prvky jsou soc. systémy (skupiny jednotlivců), zatímco mikrostruktura se vztahuje spíše k soc.-psychol. a interpersonálním procesům. Lze se setkat i s pojmem sociální mezostruktura (z it. mezzo = poloviční), který používají autoři uvažující více rovin strukturace. Konkrétní vymezení se od autora k autorovi mění. Z významu slova je zřejmé, že vždy jde o rovinu analýzy ležící uprostřed mezi m. a m. s.. Za mezostrukturu se obvykle pokládají organizační systémy typu průmyslového podniku, velkých vojenských jednotek, teritoriální jednotky typu okresu apod. Pokud se však pohybujeme např. v rovině globální analýzy či teorie zabývající se vztahy mezi společnostmi, jako je např. Wallernsteinova analýza svět. systému, je vhodnější vyhradit pro tento typ úvah pojem makrostruktura a pro vztahy mezi skupinami, třídami apod. využít pojem mezostruktura. (Viz též makrosociologie a mikrosociologie.)

social macrostructure and microstructure macrostructure et microstructure sociale soziale Makro- und Mikrostruktur macrostruttura e microstruttura sociale

Jadwiga Šanderová