Metoda delfská

metoda delfská – postup utváření společného názoru skupiny (panelu) expertů. M.d. byla původně vypracována pro potřeby prognózování, v současnosti se využívá i při rozhodování a řešení nejrůznějších problémů. Je vybudována na: a) anonymitě expertů, nebo alespoň anonymitě jejich názorů, b) statist. identifikaci skup. názoru (pomocí mediánu nebo aritmetického průměru, interkvartilového rozpětí nebo standardní odchylky), c) řízené zpětné vazbě, zabezpečované interaktivním informováním skupiny či panelu o vyslovených názorech. Cílem klasického přístupu je dosáhnout co nejvyšší shody v názoru expertů. Aplikace m.d. probíhá takto: 1. volba strategie spočívající v určení kritérií výběru expertů do skupiny, panelu, a rozhodnutí o tom, jaké typy kval. a kvant. odhadů se budou vyžadovat, o způsobu statist. zpracování a organizačního zabezpečení; 2. výběr expertů; 3. sestavení dotazníku; 4. zjišťování názorů, jejich identifikace a řízená zpětná vazba s cílem dosáhnout shodu ve skupinovém názoru; 5. závěrečné zpracování a interpretace. Nejčastěji se k m.d. používá dotazník zasílaný poštou. Mezi výhody tohoto způsobu patří možnost spolupráce s experty fyzicky nepřítomnými a eliminace konformity s názorem autority nebo většiny. Nedostatkem je vyloučení možnosti přímé komunikace mezi experty, značná organizační náročnost, výrazná závislost kvality výsledků na výběru expertů a návratnosti vyplněných dotazníků. Nedostatky klasického přístupu eliminují různé modifikace v organizaci, ale i realizaci zmíněných tří zásad. V poslední době se klade menší důraz na dosažení shody v názorech, aplikace se neomezuje pouze na písemný styk mezi realizátorem a experty, hledají se způsoby využití přednosti diskusních metod. Kombinací klasické m.d. a diskusních metod je tzv. interaktivní m.d.. Zásady m.d. se využívají i jako součást jiných prognostických metod (viz scénáře budoucnosti, strom cílů, strom významnosti).

Delphi method méthode de Delphes DelphiMethode metodo Delfi

Literatura: Helmer, O.: Looking Forward. London 1983; Linstone, H. A.Turoff, M. eds.: The Delphi Method: Techniques and Applications. London 1975; Martino, J. P.: Technological Forecasting for Decisionmaking. New York 1972.

Peter Benkovič