Odhad bodový

odhad bodový – statist. postup, kterým se určují hodnoty neznámé populační charakteristiky, parametry pravděpodobnostních zákonů chování náhodných veličin, parametry modelů vztahů mezi částmi základního souboru a modelů vztahů mezi proměnnými, a to ve zvoleném smyslu optimálně v situaci, kdy není známa úplná informace a data jsou zatížena neurčitostí způsobenou výběrovými a měřicími chybami. Mezi nejznámější principy a postupy, na jejichž základě se hledají nejlepší empir. reprezentace teor. a populačních hodnot, patří: metoda nevychýleného odhadu s min. variancí, metoda nejmenších čtverců a její modifikace, metoda max. věrohodnosti, neparametrické metody (není-li specifikováno rozložení). V praxi jsou důležité metody rychlé analýzy dat a robustní metody, které jsou většinou založeny na uspořádané statist. řadě a jejichž provedení je většinou velmi jednoduché; lze je použít v situacích rychlé analýzy a v situacích, kdy nejsou striktně dodrženy předpoklady, za nichž platí klasické postupy (velmi často je to ochrana proti netypickým, vychýleným pozorováním, která velmi zkreslují výsledky klasických postupů). Některé robustní metody naopak vyžadují speciální výpočty a použití počítače pro jejich aplikaci je nutnou podmínkou. Pojem robustnosti odhadu, tj. schopnost podržet si dobré statistické vlastnosti i při odklonu od některých předpokladů je též jedním z kritérií kvality bodového odhadu. Pod pojmem o.b. se rozumí též výsledek popsaného procesu o.b., tj. číslo reprezentující neznámý parametr. Přesnost o.b. je charakterizována výběrovou chybou odhadu a intervalem spolehlivosti.

point estimation estimation point Punkt-Schätzung stima puntuale

Jan Řehák