Odliv mozků

odliv mozků – (překlad angl. termínu brain-drain) – metaforické vyjádření úbytku, ztráty inteligenčního a intelektuálního potenciálu v důsledku odchodu vysoce kvalifikovaných lidí do zahraničí (viz emigrace). O.m. se stal předmětem zájmu odborné veřejnosti především v souvislosti s pozitivními kval. změnami věd. potenciálu USA v době 2. svět. války, stimulovanými migrační vlnou něm. fyziků a matematiků. Po válce mnoho špičkových odborníků odešlo z Velké Británie do USA za podstatně lepšími pracovními i životními podmínkami. Později docházelo k odlivu tvůrčího potenciálu ze zemí „třetího světa“ (např. z Indie) a z bývalého vých. bloku social. zemí. Hodnocení pozitivních a negativních efektů je ale složitějším problémem a stalo se i předmětem zájmu s-gie. Mezi pozitivní účinky patří seberealizace talentů, jejichž šance jsou v domácích polit. nebo ekon. nepříznivých poměrech velmi omezené a aspirace na dosažení špičkové výkonnosti nenaplnitelné. Na druhé straně např. o.m. z Maďarska, bývalého Československa, Polska a bývalého SSSR (zejm. emigrační vlna sov. židů) způsobil značnou erozi vědy v těchto společnostech. V důsledku rozsáhlé emigrace čes. vědců v l. 1948–1989 (zhruba 560 tis. osob), která navázala zčásti na předválečnou vlnu, se rozpadly některé čes. vědecké školy svět. úrovně, rozvoj řady oborů trpí diskontinuitou, prohloubila se tzv. kulturní mezera. (V mnoha oborech došlo nejen k útlumu tvůrčí aktivity, ale i ke ztrátě schopnosti sledovat svět. věd. vývoj.) V odborné literatuře posledních let se rozlišuje mezi vnějším (směrem do zahraničí) o.m. a vnitřním o.m. (z vědy a výzkumu do jiných sfér uvnitř domácí společnosti).

brain-drain fuite des cerveaux brain-drain fuga dei cervelli

Vladimír Čermák