Ohnisko kulturní

ohnisko kulturní – pojem zavedený M. J. Herskovitsem pro označení nejvýraznějšího a nejpodstatnějšího souhrnu kulturních prvků kultury určitého společenství. Podle Herskovitse má každá kultura své osobité o.k., které v sobě koncentruje dominantní orientaci a zákl. zájmy dané společnosti a v nejvyšší možné míře formuje způsob života jejích příslušníků. O.k. vystupuje jako dynamická síla kultury, zdroj její stále větší složitosti a záruka dalšího rozvoje. Každá zásadní kulturní změna je proto spjata s procesy probíhajícími v o.k., kolem něhož se soustřeďují úvahy, diskuse a myšlení členů dané kultury. Tak vznikají stále nové ideje, které stimulují lidské experimentování. K přijetí kulturní inovace však dochází jenom tehdy, když prokáže schopnost přispívat k uchování a dalšímu rozvoji o.k. Pokud potenciální inovace nějakým způsobem ohrožuje jeho existenci, stává se o.k. zdrojem silného odporu. Žádná společnost totiž není nakloněna k opouštění hlavních oblastí svých zájmů, a proto se brání inovacím. K poněkud jiné situaci ale dochází v procesech intenzívních kulturních kontaktů, např. silné akulturace, kdy často kult. prvky tvořící o.k. podléhají kult. reinterpretaci. Herskovitsova koncepce o.k. představuje pokus o objasnění procesů kult. změny z pozice doktríny kult. determinismu.

cultural focus foyer culturel Kulturfokus centro di radiazione culturale

Literatura: Herskovits, M. J.: Man and His Works: The Science of Cultural Anthropology. New York 1948.

Václav Soukup