Otázka uzavřená

otázka uzavřená – nejpoužívanější typ otázky v technikách dotazování. Je charakteristická úplným výčtem alternativ možných odpovědí, z kterých respondent vybírá sám nebo za přispění tazatele preferovanou odpověď. Existují různé typy o.u., lišící se např. počtem vybíraných odpovědí, možností uspořádání odpovědí, grafickou úpravou apod. O.u. s dvěma možnými odpověďmi je nazývána dichotomickou otázkou, s více možnými odpověďmi otázkou alternativní, resp. polytomickou. Výhody o.u. jsou spojeny s poměrně vysokým předpokladem jednoznačné interpretace dotazů respondenty, s jejich větší ochotou odpovídat, což umožňuje nahromadit velké množství empir. dat, s možností masového použití v rámci dotazníkového šetření, ankety i standardizovaného interview a relativně jednoduchého matem.statist. zpracování. Nevýhody spočívají ve schematizaci odpovědí a potlačení heuristického momentu sledování výzk. objektu a také v ovlivnění výpovědi formulací i uspořádáním alternativ odpovědí. Zčásti lze tyto nevýhody eliminovat pečlivostí přípravy při formulaci otázky a ověřováním této formulace (viz operacionalizace, předvýzkum, pilotáž). V psychol., ale i některých opakovaných s-gických šetřeních jsou o.u. i nástrojem standardizace zajišťující reliabilitu zkoumání. Standardizaci, ale i nežádoucí schematizaci pomáhá ukládání znění o.u.archivech dat a zveřejňování nejen výzk. výsledků, ale i tech. nástrojů.

closed question question fermée geschlossene Frage questione chiusa

Literatura: viz dotazování, techniky sběru informací.

Pavel Dvořák