Původ sociální

původ sociální – důležitý pojem zejm. pro empir. studium sociální mobility, který zahrnuje ekon. a soc. poměry rodiny, v níž respondent žil zhruba do doby, než zahájil vlastní ekon. aktivitu. Zjednodušeně bývá p.s. určován profesí a vzděláním rodičů či tzv. soc.-ekon. statusem (dříve pouze otce, nyní stále častěji i matky). P.s. je často testován i jako faktor ovlivňující typy postojů, chování a jednání. Obecně je možno p.s. chápat jako součást soc. dědictví jednotlivce, které může, ale nemusí být zhodnotitelné jako sociální kapitál. Na p.s. se může vázat osobní hodnotová orientace, přístup do určitých, i relativně uzavřených soc. prostředí a majetkové poměry. P.s. má velkou a určující váhu v životě jednotlivce v tradičních, resp. v rigidně strukturovaných společnostech (zejm. kastovní či stavovské), v demokr. společnosti s otevřenými mobilitními šancemi je jeho význam daleko menší.

social origin origine sociale sozialer Ursprung origine sociale

Jadwiga Šanderová
Alena Vodáková