Dědictví

dědictví – tradiční instituce, která je známa všem kulturám, neboť bez ní by nebylo možné zachování soc. a kult. kontinuity. Po právní stránce je d. redukováno pouze na vztahy, jimiž se uskutečňuje přechod majetku zemřelé osoby na její dědice. V širokém antropol. pojetí se jedná o d. kult., tedy o přenos kulturních vzorů jednání i artefaktů mezi generacemi. V s-gii bývá otázka d. zkoumána na různých úrovních obecnosti. Mechanismem kult. d. se s-gie zabývá při analýze tradic, zvyků, obyčejů, ale též institucionalizovaného jednání obecně, včetně předávaných hodnot, postojů, stereotypů, předsudků i závazných soc. rolí mezi generacemi. Značnou úlohu hraje koncepce d. při studiu sociálních nerovností. Koncentrované soc. d., zvýhodňující či naopak diskriminující svého nositele, představuje připsaný status. Rodinné patrimonium má nejen podobu movitého a nemovitého majetku, ale také kult. vědění a soc. kontaktů rodiny. Instituce d. má tak příznačně dvojaký charakter. Umožňuje kumulativnost, která patří k zákl. předpokladům fungování kultury a má pro přežití druhu Homo sapiens podobný zásadní význam jako předávání informace prostřednictvím genetické dědičnosti u ostatních tvorů. D. ve formě přenosu užitečné informace je životní nezbytností u bytostí nedokonale vybavených instinkty. Prostřednictvím mechanismu d. však nedochází pouze ke kumulaci kult. nepostradatelných informací. Na úrovni individuí se prostřednictvím d. přenášejí nezasloužená zvýhodnění či naopak diskriminace. To představuje velký problém pro ideologii výkonu a otevřených šancí. Instituce d. činí ideologii výkonu v jistém smyslu kontraproduktivní, neboť výkon předchozí generace umožňuje části generace příští požívat jistých výhod i bez podání odpovídajícího výkonu. O d. lze uvažovat také v rovině kulturního kapitálu, který je možno dále zhodnotit nebo také ztratit. Někdy se hovoří o nár. d., což je vlastně specifikované kult. d., které je v morální i polit. rovině chápané buď jako závazek a šance, nebo jako nepříjemná zátěž. Ekon. i morální problém přiznání d., které bylo dříve z polit. a ideol. důvodů upíráno, se snaží společnost řešit restitucemi.

heritage, legacy héritage Erbe, Erbschaft eredità, patrimonio

Literatura: Bourdieu, P.Passeron, J. C.: Les Héritiers. Paris 1964.

Jan Keller