Patrilokalita

patrilokalita – (z řec.pater = otec; lat. lokalis = místní) – pravidlo usídlení manželů, které jim předepisuje žít v lokální skupině rodičů manžela. Toto pravidlo patří mezi mnohá, kterými se řídí příbuzenské vztahy přírodních národů. Teor. existuje sedm možností usídlení, z nichž nejběžnější jsou 3: matrilokalita, kdy se manželé nastěhují k rodině ženy, avunkulát, kdy se usídlí v rodině bratra matky ženicha (z hlediska novomanžela u strýce z matčiny strany); jde o tzv. preferenční sňatek s křížovou sestřenicí (viz příbuzenství nepokrevní) a p. Systém usídlení nemusí vždy odpovídat předepsaným příbuzenským vztahům. Např. na Trobriandských ostrovech platí patrilokální pravidlo usídlení, ale příbuzenské skupiny jsou matrilineární a hlavní soc. autoritou je strýc – bratr matky ženicha.

patrilocality patrilocalité Patrilokalität patrilocalità

Literatura: viz matrilinearita, příbuzenství nepokrevní.

Zdeněk Justoň