Populismus

populismus – (z lat. populus = lid) – součást politické kultury, dovedné využívání prvků lidovosti v utváření image vlády, polit. strany, resp. jedince usilujícího o polit. popularitu. Součástí populistické strategie je navrhování i prosazování populárních polit. opatření (např. v oblasti soc. politiky, zajišťování veř. bezpečnosti, boje proti korupci apod.), ale i sociální demagogie spojená s prvky aktivní soc. politiky. Populistický politik zdůrazňuje ty své vlastnosti a prvky svého způsobu života, které svědčí o jeho zakotvenosti v mravech, zvycích, obyčejích, sentimentech i resentimentech prostého lidu (akcentuje např. lidové stravovací zvyklosti, zálibu v lidové hudbě, v prostém oblékání, používání prvků lidové mluvy, přísloví apod.). Součástí p. bývá nacionalismus, antisemitismus, projevy nedůvěry vůči inteligenci apod. P. je odvozován z polit. praxe antického Říma, popř. z období Velké fr. revoluce (Danton). Jeho rozkvět je však spjat především s nástupem fašistického státu (B. Mussolini, E. Rohm apod.). Rysy p. lze najít u fr. politiků, jako je F. Poujade, J. Chirac, z am. politiků bývají přisuzovány např. G. Mac Governovi, z něm. politiků Fr. J. Straussovi. Svéráznou formu p. označovanou jako peronismus, resp. justicialismus, vytvořil argentinský politik J. D. Perón. Používání prvků p. je běžnou polit. skutečností. V demokr. státech se ve větší míře objevuje v převolebních obdobích, přičemž nařčení z p. je používáno jako negativní labelling polit. protivníka.

populism populisme Populismus populismo

Literatura: Davis, H. E.: Latin American Thought. A Historical Introduction. New York, London 1972; Ionescu, G.Gellner, E. eds.: Populism. Its Meaning and National Characteristics. London 1969.

Jiří Linhart