Prognóza explorativní

prognóza explorativní – (z lat. explorare = vyzkoumat) – průzkumný nebo vyhledávací typ prognózy založený na rozboru již existujících vývojových trendů a podmínek a na principu heuristiky, na rozdíl od prognózy normativní, která se vztahuje k žádoucím, nutným nebo požadovaným stavům (normám). V nejjednodušším případě je p.e. pouhou prolongací dosavadního vývoje (viz např. populační projekce). Zákl. rysem p.e. je absence normativity, tj. preferencí, cílů, záměrů ve vývoji prognózovaného objektu, jevu, procesu, veličiny. Při p.e. jde především o průzkum vývojových dispozic. Ryze explorativní charakter mají především metody operující s tzv. tvrdými daty (viz data měkká a tvrdá) hist. charakteru. Patří sem např. analýza časových řad, regresní analýza, ale také většina statist. simulačních modelů. P.e. umožňují zejm. identifikovat důsledky dlouhodobě neměnné strategie řízení, neměnné preference a hodnotové systémy. Heuristika p.e. je podkladem i pro normativní prognózování. Identifikace cílů rozvoje je často jen odpovědí na rozvojová ohrožení a bariéry odhalené v procesu p.e. Vyústěním tohoto prognózování je identifikace komplexu problémů, které je třeba řešit, a navržení alternativy řešení jako východiska optimalizace rozhodování. V r. 1987 F. Gál a P. Frič navrhli problémově orientovaný přístup k prognózování obohatit o princip participativnosti. Jako účel vymezili včasnou signalizaci rozvojových ohrožení, identifikaci rozvojových šancí, artikulaci zájmů veřejnosti a její mobilizaci v zájmu eliminace ohrožení a využití šancí. Předmětem takto orientovaného prognózování jsou tzv. problémové situace a ne spol. objekt jako celek. Samotná problémová situace se chápe jako disparita mezi aktuálním, anticipovaným a žádoucím stavem spol. jevu, procesu. Nástrojem řešení se zde stává moderovaný dialog, během kterého jsou problémové situace postupně identifikovány, hierarchizovány, podrobovány analyticko-prognostickým zkoumáním, přičemž s informacemi „generovanými“ v každé fázi dialogu jsou participující neustále seznamováni.

exploratory forecasting pronostic exploratif explorative Prognose previsione esplorativa

Literatura: Bestužev-Lada, I. V.: Poiskovoje socialnoje prognozirovanije: perspektivnyje problemy obščestva. Moskva 1984; Bestužev-Lada, I. V. ed.: Rabočaja kniga po prognozirovaniju. Moskva 1982; Gál, F.Frič, P.: Problem – Oriented Participative Forecasting. Futures, 1987.

Fedor Gál