Prognóza normativní

prognóza normativní – typ prognózy orientovaný na formulaci alternativních a podmíněných obrazů žádoucí budoucnosti. P.n. redukuje možnou budoucnost vzhledem k poznaným normám (spjatým např. s racionální výživou, zdravým způsobem života apod.) a cílům preferovaným různými spol. subjekty. P.n. má poznávací i prognostický smysl většinou jen ve spojení s explorativní prognózou. Naplnění smyslu p.n. se podle I. V. Bestuževa-Lady (1987) uskutečňuje ve třech hlavních liniích vymezování cílového stavu: ve smyslu ideálu, ve smyslu optima, ve smyslu normy. Tyto problémy mají v s-gii poměrně rozpracovaný konceptuální rámec, ale empir. smysluplné koreláty každého z nich musí respektovat zákl. atributy prognózy, např. vztah k horizontu, podmíněnost apod. Velmi cennou informaci při tvorbě p.n. spol. jevů a procesů je možné získat prostřednictvím: a) empir. výzkumů „vyspělých“ soc. skupin, které mohou např. svým spotřebitelským chováním posloužit jako příklad hodný následování, b) rozvojových bariér, přičemž eliminace ohrožení je stejně žádoucí jako využití šance, c) lidských potřeb, které jsou často arbitrem žádoucnosti té které prognostické hypotézy. Metodol. výbava p.n. má svoji standardní podobu. Stromy cílů, morfologická analýza, síťová analýza, maticové modely či optimalizační metody různého typu do ní patří stejně samozřejmě jako analýzy časových řad do vybavení explorativního prognózování (podle E. Jantsche, 1967, a O. Šulce, 1988). Mnohé z prognostických metod však není možno zařadit mezi ryze normativní nebo ryze explorativní, protože rozhodující je spíše záměr konceptora prognózy než charakter metody. Jako příklad je možno uvést různé expertní metody, které mohou být rovnocenně nasazeny jak při prolongaci hist. trendů, tak při vytyčování rozvojových cílů: brainstorming, metoda delfská, scénáře budoucnosti. Historie prognózování je bohatá na příklady zneužití normativních prognóz k manipulaci s lidmi i s budoucností. I toto je jeden z důvodů, pro které dnes prognostici preferují v rámci p.n. spíš hypotézy o žádoucích cestách než o žádoucích konečných stavech.

normative forecasting prévision normative normative Prognose previsione normativa

Literatura: Bestužev-Lada, I. V.: Normativnoje socialnoje prognozirovanije. Moskva 1987; Bestužev-Lada, I. V.: Poiskovoje prognozirovanije. Moskva 1984; Jantsch, E.: Technological Forecasting in Perspective. Paris 1967; Šulc, O.: Prognostika od A do Z. Praha 1987.

Fedor Gál