Psychiatrie sociální

psychiatrie sociální – spec. zaměřená psychiatrie, která sleduje soc. rozměry, faktory a determinanty duševního onemocnění, jeho terapie a prevence. Klade si za cíl podrobně prozkoumat soc. příčinné vlivy, podílející se na vzniku a rozvoji duševní nemoci, ale také nalézt účinné a spolehlivé metody rehabilitace a resocializace duševně nemocných. Proto soustřeďuje výzk. pozornost na otázky vlivu stresů, konfliktů, krizových životních situací, rodinné problematiky a psychosomatických onemocnění na výskyt duševního onemocnění. Velkou část p.s. tvoří studium rodiny v jejím normálním i patogenním vývoji, tzv. „rodinného procesu“ (family process). P.s. obohatila praxi psychiatrie o řadu klasických metod s-gického výzkumu, zejm. o dotazníkové šetření, jehož pomocí získává relevantní data ke zhodnocení soc. statusu a kariéry duševně nemocného. Soc. aspekty psychiatrické praxe se nejvíce projevují při identifikaci duševně nemocného a při řešení složité problematiky jeho stigmatizace ve stávajících spol. strukturách. Další důležitou součástí p.s. jsou pečlivě a podrobně realizované epidemiologické průzkumy, stanovující výskyt duševních chorob v závislosti na vybraných soc. patogenních či ekologických faktorech, podmiňujících rozvoj psychiatrické nemocnosti. S oblastí p.s. úzce souvisí preventivní psychiatrická péče a osvěta v rámci rozšiřování mentálně hygienických poznatků. Ke stále rostoucímu systému poznatků p.s. lze přiřadit i zajímavé informace o hodnotových systémech z oblasti tzv. etnopsychiatrie či psychiatrie transkulturální, která komparuje výskyt a jednotlivé projevy duševních chorob v různých kulturách.

social psychiatry psychiatrie sociale Sozialpsychiatrie psichiatria sociale

Literatura: Clausen, J. A.: Sociology and Psychiatry. London 1980; Kiev, A.: Transcultural Psychiatry. New York 1978.

Michal Černoušek