Reciprocita

reciprocita – (ze středověké latiny reciprocitas, od reciprocus) – vzájemnost ve vztazích mezi lidmi. Vzhledem k tomu, že s-gie pojednává o člověku z hlediska jeho sounáležitosti s druhými lidmi, zaujímá v ní kategorie r. význ. místo. Důraz na r. je důrazem na svázanost individ. bytí s existencí druhých lidských bytostí. Tento prvek je obsažen např. v teorii soc. rolí, kde reciproká očekávání partnerů v interakci vytvářejí podmínky pro rozvoj zodpovědného jednání. R. soc. vztahů je úzce svázána rovněž s otázkou soc. rovnosti a zprostředkovaně s problémem soc. spravedlnosti. Zatímco teorie vycházející z kategorií konsensu či kontraktu implicitně zahrnují rovnost partnerů mezi podmínky průběhu sociální směny (viz teorie sociální směny), výzkum vztahů klientelismu v jeho nejrůznějších podobách v žádném případě r. se soc. rovností neztotožňuje. Koncept r. hraje význ. úlohu v interpretativních s-giích, v teoriích soc. jednání či v teoriích komunikativního jednání. Zde všude umožňuje sociálním aktérům definovat a redefinovat smysl jednání druhých právě díky tomu, že také oni provádějí analogickou operaci.

R. je rovněž význ. kategorií soc. antropologie. U přír. národů vystupuje jako zásada vzájemného poskytování pomoci, výhod, ústupků, služeb, zboží a informací. K rozpracování teorie r. přispěli především B. Malinowski svou analýzou výměnného systému kula a M. Mauss, který zkoumal funkci daru. V současné době se r. zabývá ekonomická antropologie. Reciproční transakce neplní pouze ekon. funkci, ale velice často slouží k posílení soc. vazeb a solidarity mezi členy určitého společenství. Např. předání daru může být především symbolem vztahu mezi dárcem a příjemcem. A. Rosman a P. Rubelová prokázali vztah mezi strukturou dávání dárků a strukturou sňatkové směny, sloužící k posilování rodových vazeb a svatebních spojenectví (viz též sňatek, manželství).

reciprocity réciprocité Reziprozität reciprocità

Literatura: Leach, J. W.Leach, E. R.: The Kula: New Perspectives on Massim Exchange. Cambridge 1983; Malinowski, M.: Argonauts of the Western Pacific. London 1922; Murphy, R. F.: Cultural and Social Anthropology. New Jersey 1979; Mauss, M.: Essai sur le don, forme archaïque de l'échange. L'Année sociologique, 1923–24.

Václav Soukup
Jan Keller