Socialismus skupinový

socialismus skupinový – polit. málo vlivný koncept v rámci tzv. českého socialismu vypracovaný E. Frankem jako alternativa marxismu a politiky sociální demokracie. V sérii článků z r. 1917 předvídal Franke soumrak hosp. liberalismu a nutnost převzetí hospodářství do rukou národa, který má být vlastníkem výrobních prostředků a má vykonávat dozor nad jejich držiteli, korporacemi, syndikáty a dalšími zájmovými sdruženími, podchycujícími dělníky, zaměstnance, živnostníky a soukromé rolníky, kteří organizují a řídí výrobu. Zástupci zmíněných organizací měli tvořit senát, zabývající se hosp. a soc. otázkami. S.s. je protikladem marxismu, v dobové terminologii „socialismu kolektivistického“, který podle E. Franka vznikl jako produkt něm., především pruského ducha a je založen na představě, že je to naopak stát, který společnost organizuje, řídí a vlastní všechny výrobní prostředky, čímž staví celé obyv. do role zaměstnanců a sebe do zvl. postavení, které ohrožuje osobní svobody. (Viz též logokracie a fašismus český.)

group socialism socialisme des groupes Gruppensocialismus socialismo di gruppo

Literatura: viz socialismus český.

Jiří Linhart