Societa pracovní

societa pracovní – termín užívaný brněnskými sociology, který představuje soc. útvar tvořený lidmi v pracovním komplexu, tedy sladěnou soustavu lidí, tech. prostředků a zdrojů. S.p. je charakterizována interakční strukturou a specif. subkulturou. V r. 1989 byly rozpracovány 2 ideální typy, resp. modely s.p. 1. Hierarchický model je typický pro pracovní komplexy fungující na principu extenzívní industriální výroby. Předpokládá relativně málo rozsáhlý řídící aparát, který koordinuje formalizovanou práci velkého počtu podřízených, za jejichž hlavní snahu se pokládá minimalizace úsilí za max. možnou odměnu za práci. Výměnou za možnost realizovat individ. cíle jsou pracovníci ochotni podřídit se vedení, které se snaží usměrnit jejich hodnotovou orientaci v zájmu svých cílů. Formalizovaná struktura rolí umožňuje důslednou dělbu práce založenou na funkční specializaci, nevyžaduje spontánní angažovatnost pracovníků na realizaci cílů formulovaných vedením a umožňuje snadnou obměnu realizátorů dílčích cílů. 2. Synergický model naopak předpokládá, že všichni členové s.p. mají společný cíl, jehož formulace se účastní, který není prosazován řídícím subjektem mocensky, autoritativně. Jeho realizace sama o sobě je pro všechny důležitou hodnotou a všichni jsou přesvědčeni, že je i nejlepším způsobem k uskutečňování individ. cílů. Proto se všichni spontáně angažují v pracovním procesu. V případě synergetického modelu se ztrácí rozdělení na řídící a řízený subjekt a nositeli autoregulace jsou téměř všichni. Funkční specializace si zachovává svou důležitost, je však pružnější. I tento model s.p. se začíná uplatňovat v hromadné výrobě. Obecně se předpokládá postupný přechod od hierarchické s.p. k synergetické s.p., ale za určitých podmínek nelze vyloučit ani opačný vývoj. Modelování s.p. spadá do oblasti human managementu, psychologie práce a sociologie práce.

work society société de travail Arbeitskollektiv raggruppamento di lavoro

Literatura: Gregor, M.: Sociologie práce. Brno 1987; Modely spolupráce v pracovních societách (pracovní text). Brno 1989.

Milan Frydryšek