Sociologie kognitivní

sociologie kognitivní – (z lat. cognitio = poznávání) – jeden ze směrů tzv. interpretativní sociologie nebo kvalitativní sociologie, jemuž dal jméno a tematickou orientaci především Aaron V. Cicourel. Zákl. tématy s.k. jsou: role každodenního vědění v sociální interakci, způsoby osvojování a používání jazyka, jazyková kompetence soc. aktérů, vztah jazyka každodenní komunikace a věd. jazyka s-gie, interakce mezi aktérem, tj. účastníkem reálného soc. procesu, a pozorovatelem, analýza interakčních strategií apod. Porozumění kognitivním procesům je podstatné pro porozumění tomu, jak se ustavují normativní pravidla, která jsou pak základem utváření sociální struktury. Člověk je v s.k. pokládán za kompetentního experta v soc. otázkách, úkolem s-gie je proto propojit s-gické vědění s každodenními aktivitami a s běžným věděním a poznáváním. S.k. se někdy pokládá za součást etnometodologie.

cognitive sociology sociologie cognitive kognitive Soziologie sociologia cognitiva

Literatura: Cicourel, A. V.: Cognitive Sociology. Language and Meaning in Social Interaction. New York 1974.

Miloslav Petrusek