Submise

submise – (z lat. submissio = snížení, poddajnost; adj. submissus = skloněný, pokorný, skromný) – obecně podřídivost, což je jedna z dimenzí sociální interakce, kterou ve svém systému tzv. interpersonální diagnostiky definoval T. Leary (1956). Protikladem s. je dominace. S. je též možné označit za sociální techniku, pak jde ale o více či méně vědomý účelový způsob soc. chování. V Learyho systému se s. vyznačuje schopností podřídit se, smířlivostí, ústupností, ochotou dát se vést, skromností, silnou ostýchavostí, přílišnou povolností, pasivitou a neprůbojností, bojácností, příliš ochotným posloucháním, chybějící sebedůvěrou, snadným upadáním do rozpaků aj. Submisivní styl soc. chování se vyznačuje zdůvodňováním podřízenosti, projevy uctivosti, obdivu, žádostmi o pomoc a radu, projevy pokory a souhlasu, neustálým přitakáváním, lichocením aj. Leary v této souvislosti hovoří o „interpersonálním systému osobnosti“. V širším pojetí označuje Leary dimenzi s. jako „self effacing-masochistic“ (považující sama sebe za nedůležitého v masochistickém smyslu). Pojem s. může vystupovat v rovině popisu soc. chování a v rovině sebehodnocení. S. se projevuje zejm. ve vztahu k význ. životním partnerům a lze ji chápat i jako rys charakteru. Výsledky studia s. jsou využitelné zejm. v rodinné terapii a manželském a rodinném poradenství, pro regulaci soužití v pracovních skupinách.

submission soumission Submission; Unterwerfung sottomissione

Literatura: Leary, T.: Multilevel Measurment of Interpersonal Behavior. Berkeley, Cal. 1956.

Milan Nakonečný