Svobodná škola politických nauk v Praze

Svobodná škola politických nauk v Praze (1928–1939)

O zřízení prakticky orientované sociálněvědní vysoké školy po vzoru francouzské École libre des sciences politiques nebo britské London School of Economics, stejně jako o povinné středoškolské výuce sociologie se uvažovalo od počátku dvacátých let 20. století, tyto plány však nebyly realizovány. Jako určitý kompromis byla výnosem ministra školství a národní osvěty z 25. dubna 1928 zřízena Svobodná škola politických nauk (SŠPN), která měla charakter tříleté vyšší odborné školy. Jejími řediteli se postupně stali Viktor Dvorský (1928–30), Václav Joachim (1930–37) a Václav Verunáč (1937–39). Výuka měla směřovat především k praktickému uplatnění sociálněvědních (a historických) poznatků v žurnalistice a na nižších úrovních státní správy, škola se přitom členila na obecné (= sociálněvědní) a novinářské oddělení. Pokusy o její zakademičtění nebyly naplněny, později škola získala právo udílet (neakademický) titul Dipl. sc. pol., kterého však dosáhlo jen 11 % jejích absolventů. V letech 1928–38 školu navštěvovalo 1509 posluchačů, zhruba stejným dílem v novinářském (662) i obecném směru (658). Největší podíl tvořili domácí posluchači (1160), ale mezi studenty se vyskytovali také Jugoslávci (87), Bulhaři (14), Poláci (13) a Ukrajinci (11). Vyučování přitom probíhalo v češtině a němčině, také pro německojazyčné Čechoslováky (253 osob). Jeho realizací byli pověřeni jmenovaní smluvní profesoři (pro sociologii, novinářství a politické dějiny, zahraniční politiku, hospodářskou a sociální politiku, politickou vědu a veřejné právo) a externisté. Profesuru sociologie zastával po celou dobu existence SŠPN Emanuel Chalupný, kterému od roku 1935 vypomáhal asistent Jaroslav Šíma, sociologii se do jisté míry věnoval i smluvní profesor hospodářské a sociální politiky Václav Verunáč. Svobodná škola politických nauk byla uzavřena spolu s českými vysokými školami na konci roku 1939. Sídlila na Ovocném trhu, vydávala Časopis Svobodné školy politických nauk v Praze (souběžně také francouzsky, německy a anglicky), později nahrazený časopisem Tisk a politika, respektive Politickou revue.

Literatura:

Jaroslav Šíma: Politika a věda. Sborník k desátému výročí založení Svobodné školy politických nauk. Svobodná škola politických nauk, Praha 1938.

Zdeněk R. Nešpor