Kategorie:Vysoké, případně vyšší školy

Vysoké, případně vyšší školy

Sociologie začala být přednášena jako jedna ze specializací filosofie na české filosofické fakultě v Praze již v osmdesátých letech 19. století, v následující dekádě se tzv. křesťanská sociologie stala jednou z přednášených disciplín na teologických fakultách a (arci)biskupských seminářích. Ačkoli ve druhém případě šlo o systemizovaná učitelská místa (stolice), nejednalo se o samostatné studium sociologie a z dnešního pohledu vesměs ani o sociologii jako takovou. Studium sociologie však nebylo systemizováno ani na filosofické fakultě, první sociologické habilitace proběhly teprve ve 20. století, a i když ve dvacátých a třicátých letech sociologie získala víceméně trvalé stolice na filosofických fakultách Karlovy, Masarykovy i Komenského univerzity a na Vysoké škole obchodní ČVUT (přednášena byla i na několika dalších vysokých školách), ještě se nejednalo o rigorózní (= graduační) obor. K tomu došlo teprve v průběhu třicátých let, postupně na jednotlivých univerzitách, nikoli ovšem na všech, kde byla sociologie vyučována. Krátkodobé, spíše osobně motivované pokusy o zavedení sociologické výuky byly podniknuty rovněž na ukrajinské a německé univerzitě. Zároveň existovala Svobodná škola politických nauk na úrovni vyšší odborné školy, po druhé světové válce nahrazená Vysokou školou politickou a sociální, výuka sociologie přitom byla rozšířena i na obnovenou Palackého univerzitu. Během několika let po komunistickém převratu v roce 1948 byla sociologie jakožto obor zcela zrušena, což trvalo do poloviny šedesátých let. Tehdy začaly vznikat nové katedry sociologie na Karlově univerzitě, Univerzitě J. E. Purkyně (Masarykova univerzita) a s jistým zpožděním i na Palackého univerzitě, kde byla sociologie studována jako samostatný obor, ale i na dalších vysokých školách, kde tato pracoviště sloužila pro výuku sociologie v rámci jiných oborů. Většina z těchto pracovišť existuje dodnes, zároveň došlo v souvislosti se zřizováním nových veřejných i soukromých vysokých škol od devadesátých let 20. století k obrovskému rozšíření nabídky poskytovatelů výuky sociologie. Hesla v tomto oddíle jsou členěna podle jednotlivých vysokých, případně vyšších škol, datace indikuje období výuky sociologie nezávisle na tom, byla-li samostatným studijním oborem, nebo ne.