Typ kulturní

typ kulturní – gnoseologický model kult. systému, zahrnující funkčně spjaté kulturní prvky (artefakty, sociokult. regulativy a ideje), společné několika kulturám. Jeden a týž t.k. lze identifikovat u národů, které se nacházejí na přibližně stejné úrovni soc.-ekon. vývoje a na něž působí analogické demogr., ekon., technol. a ekologické faktory. Nezávisle na sobě mohou vznikat stejné t.k. u společností, které spolu nejsou v kult. kontaktu. Stanovením t.k. starých civilizací v Peru, Mezopotámii, Egyptě a Číně na základě jejich komparace se zabýval J. H. Steward. Protože se rozdíly mezi různými t.k. týkají především materiální kultury, zejm. způsobu výroby, pracují někteří etnografové s pojmem „hospodářsko-kulturní typ“. N. N. Čeboksarov se domnívá, že všechny hosp.-kult. typy vzniklé v předindustriální společnosti je možné rozdělit do 3 zákl. skupin, které se od sebe liší stále stoupající produktivitou práce a zvětšováním nadvýrobku: l. typy založené na lovu, sběru a částečně rybolovu; 2. typy spjaté s primitivním kopaničářským zemědělstvím a chovem dobytka; 3. typy, v nichž hraje hlavní ekon. úlohu orba s využitím tažné síly domácích zvířat. Archeologové chápou pod t.k. komplex formálně a funkčně podobných artefaktů jedné kult.-hist. tradice. S nástupem am. nové archeologie (L. R. Binford) a angl. analytické archeologie (D. L. Clarke) vznikla možnost konstituovat kvalitativně nový přístup k vymezení t.k. Základem Clarkovy koncepce je analýza archeologických pramenů podle hierarchicky uspořádaného konceptuálního schématu „atribut-artefakt-typ-komplex-kultura“. Binford přispěl k propracování teorie kulturních typů v syntetické perspektivě archeologie a kult. antropologie. Na území bývalého SSSR dále rozvíjeli problematiku t.k. archeologové L. S. Klejn, V. S. Bočkarev, G. S. Lebeděv aj.

culture type type culturel Kulturtyp, Kulturkreis tipo culturale

Literatura: Binford, S. R.Binford, L. R. eds.: New Perspectives in Archeology. Chicago, Ill. 1968; Clarke, D. L.: Analytical Archaeology. London 1968; Čeboksarov, N. N.Čeboksarovová, I. A.: Národy-rasy-kultury. Praha 1978; Klejn, L. S. ed.: Tipy v kulture. Leningrad 1979; Steward, J. H.: Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution. Urbana, Ill. 1955.

Václav Soukup