Věda neklasická

věda neklasická – souhrnný název pro koncepce a teorie odchylující se v některých zákl. výchozích principech od klasických, tj. tradičních, obvyklých, obecně přijatých pojetí různých věd. Např. v některých neklasických logikách je nahrazen princip extenzionality principem intenzionality, což je odlišuje od klasické logiky. Obdobně je tomu v případě neklasické fyziky, která zahrnuje relativistickou nebo kvantovou teorii na rozdíl od klasické fyziky Newtonovy. Za neklasické přístupy v s-gii by bylo možno považovat např. teorie nahrazující evolucionistické paradigma vývoje variabilitou vývojových modelů. Pojem v.n. se ale v sociálních vědách prakticky nepoužívá. Někdy se hovoří o klasickém vývojovém stadiu, což je období, kdy se daná věda konstituovala jako disciplína, vytvořil se její zákl. pojmový aparát, vznikly spec. metodol. postupy nahrazující běžnou empirii a byl jasně vymezen předmět zkoumání a způsob explanace soc. jevů. Na rozdíl od politické ekonomie není klasické období v sociologii (podobně jako v dějinách) přesně vymezeno a nehovoří se ani o období neklasickém.

non-classical science science non-classique nichtklassische Wissenschaft scienza non classica

Karel Berka
Jiří Linhart