Vědy exaktní

vědy exaktní – (z lat. exactus = dokonale provedený, úplný) – vědní obory, především matem. a přírodovědné, v nichž se využívají kvant. procedury, zejm. měření, nebo algoritmicky propracované postupy logicko-matem. povahy. V jazyce v.e. převažují metrické pojmy (např. „3 km“) nebo alespoň pojmy komparativní (např. „…delší než…“) nad pojmy klasifikatorickými (např. „dlouhý“). V.e. mají transparentní definitorickou a deduktivní výstavbu (viz dedukce). Disponují explicitně formulovanými teor. východisky. Konstituce nějaké v.e. je podmíněna předmětem jejího zkoumání s převažující mírou relativně přesně rozlišitelných entit a jednoduchých vzájemných vztahů, dosaženou úrovní teor.-metodol. rozpracování i mírou její matematizace. Míra exaktnosti nějakého vědního oboru je hist. podmíněna a zrelativizována s ohledem na předmět zkoumání. V důsledku toho nelze od všech věd požadovat stejnou míru exaktnosti a činit zásadní rozdíl mezi vědami, které exaktní jsou, a těmi, které nejsou. Právě tak nelze a priori soudit, že některé vědy se nikdy nemohou stát exaktními.

exact sciences sciences exactes Exaktwissenschaften scienze esatte

Literatura: viz teorie vědy.

Karel Berka