Nadace findhornská

nadace findhornská – z angl. Findhorn Foundation, což je název jedné z nejznámějších specif. komun 80. l. 20. st., tzv. paralelních polis, neformálních skupin setkávání, které pěstují alternativní životní styl, pokoušejí se vytvořit předobraz, model lidštější, smysluplnější (duchovně orientované) spol. struktury a jsou postaveny na principu přímé participační demokracie (viz též hnutí komunitní). N.f. je pro s-gii zajímavá jako specif. vykrystalizovaná podoba takové skupiny. Není nadací v obvyklém slova smyslu, i když určité nadační činnosti vykonává. Založili ji v r. 1962 Eillen Caddyová, Petr Caddy a Dorothy Maclean ve Skotsku původně jako malou zemědělskou farmu. Zpočátku měla tato komunita převážně pracovní charakter. K zákl. kritériím členství v období jejího budování patřily tvořivost, dovednosti, pracovní fortel, píle, vytrvalost a především pocit kolekt. odpovědnosti a duchovní zaměření. Členové žili v soc. vzájemnosti a souznění s přírodou. Pěstovali především zeleninu. Společně postavili objekty pro společné účely. Od začátku to bylo otevřené společenství s narůstajícím počtem členů i hostů. Dnes v renovovaných budovách v okolí i v obytných karavanech a bungalowech žijí i celé rodiny. Každý nový člen projde tzv. experimentálním týdnem, kdy pracuje na zahradě, v kuchyni, v prádelně apod. a tím především prohlubuje sebepoznání. Důležitou součástí kolekt. života jsou společné meditace, transformační hry založené na psychosyntéze, posvátné kolové tance, pohybová cvičení, zpěv a jiné aktivity uměl., soc. a ekologicky cílené. Součástí změny životního způsobu je přechod na vegetářskou výživu využívající produkty alternativního zemědělství. Hierarchická org. struktura je zde nahrazena přímou skup. demokracií. Pojem „vedoucí“ byl posléze zaměněn za pojem „fokalizátor“, což je sjednocovatel a vodič skupinové energie a tvořivosti. Východiskem konsensu, společného rozhodování je meditační nalaďování se na vesmírnou energii (attunement). Komunita se snaží dosáhnout demokracie vyššího typu, tzv. pneumokracie, vlády ducha. Již delší dobu je n.f. také střediskem vzdělávání, vydává sama knihy a časopisy. Věnuje se též přírodnímu léčitelství. Členy jsou lidé, kteří hledají novou životní motivaci, pociťují potřebu změnit pohled na život a jeho smysl.

N.f. se do určité míry ztotožňuje s původními, ještě nezkreslenými a nerozmělněnými ideami New Age, s antropozofií, křesťanstvím v nesektářské ekumenické podobě a s vých. duchovními a náb. proudy. Vychází z přesvědčení, že Bůh je láska a člověk má možnost i povinnost prostřednictvím lásky poznat sám v sobě vesmírnou sílu pramenící z Krista jako symbolu lásky, moudrosti, vzájemnosti a dobra, a tak uzdravit sebe i lidstvo. Zákl. ideou prolínající život n.f. i její vzdělávací programy je jednota člověka a světa (mikrokosmu a makrokosmu), vnímání světa jako vnitřně diferencovaného, ale propojeného a dynamického celku vyšší kvality, než je součet jeho částí. Zákl. hodnotou je obnovená odpovědnost, potřeba myslet globálně, ale jednat lokálně. N.f. pořádá dvakrát do roka mezinár. konference a po celý rok vzdělávací kursy a dílny (workshopy). Velkou pozornost věnuje výchově dětí. Carol Riddelová hodnotí tuto komunitu jako nositelku revoluce, která „jemně proměňuje celý svět“, jejímž cílem je navrátit spiritualitu zpět do centra lidské indentity, nahradit falešný sen o štěstí spočívající ve stálém zvyšování hmotného standardu životním stylem založeném na moudrosti a lásce. N.f. komunikuje se svět. sítí podobných komunit a sama sebe nepovažuje za pouhý dočasný experiment, únik před světem, pokus o uskutečnění utopie. Vyzvedává hodnotu proměny člověka, solidarity a tolerance ke světu, čímž se mimo jiné liší od uzavřených komunit, které zakládali hippies v 60. a 70. l. 20. st.

Findhorn Foundation fondation de Findhorn Findhornstiftung fondazione di Findhorn

Literatura: Kubíčková, M.: Informace o findhornské nadaci. Brno 1989; Kubíčková, M.: Findhorn – místo, kde se lidé učí žít pro nový věk. Gemma, 1991, č. 5; McLaughlin, C.Davidson, G.: Builders of the Dawn, Community Lifestyles in a Changing World. Walpole 1985; Riddell, C.: The Findhorn Community. Findhorn 1990; Spangler, D.: Relationship and Identity. Forres 1978.

Miluše Kubíčková