Společnost preindustriální

Verze z 11. 12. 2017, 18:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

společnost preindustriální – označení společnosti, která nedospěla ke stadiu průmyslové výroby, není postavena na industrializaci. Buď jde o jednu ze společností současných tzv. přírodních národů, které jsou přednostně zkoumány kult. a soc. antropologií, nebo o synonymum pojmu tradiční společenství. Rozdíly mezi s.p. a společností industriální se někdy vyjadřují dichotomiemi typu Gemeinschaft a Gesellschaft (F. Tönnies), solidarita mechanická a organická (É. Durkheim), společnost vojenská a společnost průmyslová (H. Spencer) apod. Kromě toho existují trichotomie, které předpokládají tři stupně vývoje. Známá je koncepce tří stadií A. Comta, ale i T. Parsons se pokusil o podobné dělící schéma – rozlišil společnosti na primitivní, přechodné a moderní. K. Marx staví do kontrapozice kapitalistickou společnost jako rozvinutou třídní společnost s industriální bází proti společnostem předkapitalistickým. V souvislosti s rozvojem kapitalismu v Japonsku a v zemích „čtyř malých draků“ (Tchaj-wan, Singapur, Jižní Korea a Hongkong), které nesporně dříve patřily spíš ke s.p., se záp. s-gie začala vážně zabývat zkoumáním zvláštností a specif. rysů asijských společností, které se z etapy s.p. nebo slabě rozvinutých rozvojových zemí rychle stávají centry rozvoje moderního industriálního kapitalismu (viz např. P. L. Berger). Řada problémů souvisejících s tímto přechodem však byla již dříve zkoumána v rámci polit. a ekon. antropologie. (Viz též s-gie jednotlivých asijských zemí.)

pre-industrial society société pré-industrielle vorindustrielle Gesellschaft società preindustriuale

Literatura: Berger, P. L.: The Capitalist Revolution, Fifty Propositions About Prosperity, Equality and Liberty. New York 1986; Marx, K.: Grundrisse II. Praha 1974.

Eduard Urbánek