Šeptanda

šeptanda – dnes již hist. termín, vzniklý v průběhu 2. svět. války a dožívající ještě v Československu 50. l., který označuje předávání informací z neoficiálních či panujícímu polit. režimu nepřátelských zdrojů, různých polit. zabarvených fám i klepů, od úst k ústům a pod pečetí tajemství (sub rosa). V průběhu š. dochází k charakteristickým posunům obsahu informace, k dezinformacím, záměrným i nežádoucím zkreslením, k úbytku informace a k rozvíjení typických schémat charakterizujících fámy. Š. je třeba odlišovat od běžné propagace od úst k ústům, agitace, klepů, tlachání. Od agitace se liší nesystematičností, nesoustavností a necílevědomostí a obvykle i neveř., skrývaným charakterem, což je zároveň rozdílný prvek zejm. ve srovnání s propagací od úst k ústům. Od běžného tlachání odlišuje š. absence zábavných složek komunikace, nebezpečnost, věcný zájem, snaha o nezávislou objektivní informaci. Š. mnohdy využívaly tzv. černé propagandy jako prostředek rozdmýchávání frakčního boje apod. Š. je výrazným nástrojem formování veřejného mínění i jeho projevem a lze jí čelit jen všestrannou, objektivní informovaností a demokratizací veř., zejm. polit. života. I když mnohdy zachvacuje široké vrstvy obyv., není přijímána jednoznačně a její obsahy jsou akceptovány diferencovaně podle celkové polit., soc. i světonázorové pozice účastníků. Se změněnou polit. i soc. situací se mění obsah š. i soc. skupiny na ni vázané. V tomto směru se např. š. doby okupace výrazně odlišovala od š. 50. let.

rumours chuchoterie, bouche-a-oreille Flüsterpropaganda diffusione (mormorazione) clandestina

Jiří Linhart