Analýza demografická

(přesměrováno z Analýza transverzální)

analýza demografická – rozbor jednotlivých složek demografické reprodukce, tj. úmrtnosti spojené s nemocností, porodností, potratovostí, sňatečností a rozvodovostí. A.d. studuje demografické události jako hromadné jevy s cílem vymezit jejich charakteristické znaky a zkoumat jejich proměnlivost v průběhu času nebo na určitém území. Nejdůležitější proměnnou je čas: každá demogr. událost musí být přesně časově vymezena, aby mohla být zařazena do souboru událostí, které mají stejné období vzniku a stejnou dobu trvání. Dle přístupu ke studiu demogr. událostí rozlišujeme dva typy a.d.: analýzu kohortní a analýzu transverzální, kdy jednotlivé generace zkoumané populace jsou analyzovány v určitém časovém úseku pozorování, nejčastěji v kalendářním roce. A.d. vychází z dokumentace zákl. dat, kterou je běžná evidence přirozené měny, a z výsledků sčítání lidu, event. z dalších doplňujících šetření, a tyto údaje dává do vzájemných souvislostí a vztahů (viz též evidence obyvatelstva). Výsledkem jsou pak analytická data, souhrnně vyjádřená demografickými ukazateli.

demographic analysis analyse démographique demographische Analyse analisi demografica

Literatura: Pressat, R.: L'analyse démographique. Paris 1969; Roubíček, V.: Cvičebnice demografické analýzy. Praha 1973; viz též demografie.

Květa Kalibová